РЕШЕНИЕ
№ 1314
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3718/24.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие в редовно Годишно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ 'Проф. д-р Стоян Киркович', гр. Стара Загора, което ще се проведе на 11.05.2015 г. от 11:00 часа, при липса на кворум на 25.05.2015 г. от 11:00 ч.

Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация е получена Покана с вх. № 29-30-3/08.04.2015 г. от изпълнителния директор доц. Йовчо Йовчев, за свикване на  редовно годишно Общо събрание на акционерите, на Университетска Многопрофилна болница за активно лечение  (УМБАЛ)„ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора на 11.05.2015 г.  /понеделник/ от 11:00 часа в Заседателната зала, намираща се в сградата на адреса на управление на дружеството - гр. Стара Загора, ул. ”Ген. Столетов” № 2 при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2014 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2014 г.

4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистрирания одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2015 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2015 г.

7. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

8. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението- проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

9. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

10. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава  на дружеството.

11. Вземане на решение за сключване на договор за осигуряване на допълнително финансиране за покриване на просрочени задължeния към контрагенти от финансова институция, обезпечено с неизползваеми по предназначение сгради и земя, след провеждане на процедура по ЗОП – проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за сключване на договор за осигуряване на допълнително финансиране за покриване на просрочени задължения към контрагенти от финансова институция, обезпечено с неизползваеми по предназначение сгради и земя, след провеждане на процедура по ЗОП. Неизползваемите по предназначение сгради и земя, които ще бъдат обезпечение са както следва:

·         Акушеро Гинекологичен Комплекс /АГК/,ул. „Генерал Столетов” № 117,гр. Стара Загора – Акт № 4858/6.11.1970 г. и АКТ от бившата УМБАЛ – ЕАД 2126/15.07.2012 г.;

·         Урегулиран поземлен имот – УПИ ХІ-23 кв. 107 по плана на с. Ягода, община Мъглиж – Акт № 28 дело 384 от 2009 г.;

·         Склад, Старозагорски минерални, община Стара Загора;

·         Двуетажна сграда Рехабилитационно отделение, Старозагорски минерални, община Стара Загора –АДС № 4859/03.07.1970 г.;

·         Университетска поликлиника – Стара Загора, ул. „Армейска” № 11 – Акт № 2127/15.07.2002 г.;

·         Отделение по хемодиализа, гр. Стара Загора, пар. І,кв. 5241 ул. „Ген. Столетов” № 2 – Акт № 008777555 т. 16;

·         Сграда Пералня, гр. Стара Загора, пар. І,кв. 524,ул. „Ген. Столетов” № 2 – Акт № 00875 т. 23;

·         Аптека № 9  и музей – 2 ет. М.с. 324,98 м. кв. /патоанатомия/ - акт № 00875/23.05.2000 г. т. 30;

·         Първа поликлиника, гр. Стара Загора, пар. І,кв. 524,ул. „Ген. Столетов” № 2 – Акт № 00875/23.05.2000 г. т.4.

12. Вземане на решение за сключване на договор за осигуряване на допълнително инвестиционно финансиране от финансова институция, обезпечено с вземания по договори за дейност, след провеждане на процедура по ЗОП – проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за сключване на договор за осигуряване на допълнително инвестиционно финансиране от финансова институция, обезпечено с вземания по договори за дейност, след провеждане на процедура по ЗОП.

13. Вземане на решение за промяна в изписването на отделението по обща и клинична патология в клиника по обща и клинична патология, съгласно утвърдения медицински стандарт „Клинична патология” – проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за промяна в изписването на отделението по обща и клинична патология в клиника по обща и клинична патология съгласно утвърдения медицински стандарт „Клинична патология”, която да бъде отразена в разрешителното за осъществяване на дейност.

14. Вземане решение за предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на сграда Аптека № 9 и музей два етажа на Старозагорска митрополия за обособяването на храм – проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на сграда Аптека № 9 и музей два етажа на Старозагорска митрополия за обособяването на храм.

Съгласно чл.11 от Наредба № 19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества , приета с Решение № 275/24.09.2009 г., в акционерните дружества, в които общината не е единствен акционер, избраните представители в Общото събрание на акционерите вземат предварително писмено съгласие, оформено като решение на Общински съвет - Казанлък по въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството.

Вземайки под внимание обстоятелството, че в получената покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, е определена дата 11.05.2015 г. е необходимо решение на Общинския съвет, за да може определения представител на Община Казанлък да участва в гласуването законосъобразно. Предвид необходимостта да бъдат защитени важни обществени интереси, свързани със здравето и живота на гражданите, моля, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК да бъде допуснато предварително изпълнение на решението.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 220 и чл. 226 от Търговския закон и чл. 11 от Наредба № 19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,  чл. 60, ал. 1 от АПК,

  

Р Е Ш И:

1. Катя Недева Василева гл. експерт „Здравеопазване“ в Община Казанлък, упълномощена с Решение № 502/04.03.2013 г. на Общински съвет – Казанлък да участва  в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора, което ще се проведе на 11.05.2015г. /понеделник/ от 11:00 часа и на 25.05.2015 г. /понеделник/ от 11:00 часа при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ в Заседателната зала, намираща се в сградата на адреса на управление на дружеството - гр. Стара Загора, ул. ”Ген. Столетов” № 2 при определения дневен ред и да гласува със „За” по въпросите по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.10, т.11, т.12 и т. 14 и да гласува със „Въздържал се” по въпросите по т.9 и т. 13 по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.

2. Задължава Катя Недева Василева в качеството й на представител на Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание да внесе в Общинския съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното Общо събрание на акционерите.

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Катя Василева, гл. експерт „Здравеопазване“ в Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 21 общински съветници, от които „За”  20. 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220