РЕШЕНИЕ
№ 1315
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3694/17.04.2015 - Доклад от Гинка Щерева - Обществен посредник на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Наредба № 12 на ОбС - Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

Мотиви: Общественият посредник докладва: „С Наредба №12 се регламентират условията и редът за установяване на жилищни нужди на граждани, желаещи да бъдат настанени  под наем в жилища, собственост на община Казанлък, както и условията за тяхното картотекиране.

Община Казанлък разполага с ограничен жилищен фонд и по-конкретно на жилища за отдаване под наем, намиращи се в рамките на  гр. Казанлък.

В същото време броят на потенциално нуждаещите се от общинско жилище непрекъснато расте.

В приемната на обществения посредник нееднократно са подавани жалби и сигнали във връзка с разпоредбите на чл.4, ал.1, т.8,: имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в съответното населено място в община Казанлък, където кандидатстват за жилище, през последните дванадесет месеца преди подаване на заявлението.

В регистрите на населението на община Казанлък са вписани всички граждани, които съгласно чл.93 и 94 от Закона за гражданска регистрация са заявили своя постоянен и настоящ адрес в населено място на територията на община Казанлък. От адресната им регистрация произтичат и взаимоотношенията им с Общината като нейни жители, без оглед на населеното място.

С цел да се ограничи спекулацията с необходимостта от общинско жилище, налага се да се съблюдава и критерия трайна уседналост на кандидатите на територията на всички населени места в община Казанлък, поради което намирам, че срокът от 12 месеца трябва да бъде завишен на 5 години.

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА, проектът за Наредбата, заедно с мотивите е публикуван на интернет страницата на община Казанлък на 12.03.2015 г. До внасяне на настоящия доклад в Общински съвет - Казанлък, други предложения от заинтересовани лица не са постъпили.“.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.96, ал.4 от ПОДОбС-Казанлък, 

 

Р Е Ш И:

І. Второ четене и приемане на изменение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, да се проведе на едно заседание, непосредствено след първо четене.

ІІ. Приема на първо четене промените в  Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

- В Глава втора чл.4, ал.1: „Право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища по чл.3, ал.1, т.1 имат нуждаещите се от жилище граждани и техните семейства, когато всички отговарят едновременно на следните условия:”

- т.8 придобива следния текст: „имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в община Казанлък през последните пет години преди  подаване на заявлението;”

ІІІ. Приема изменение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуване 20 общински съветници, от които „За”  15. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220