РЕШЕНИЕ
№ 1316
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3673/08.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на УПИ XV-1810 с обща площ 241 кв.м в кв. 335, гр. Казанлък и УПИ XVI-1811 с обща площ 571 кв.м в кв. 335,гр. Казанлък.

Мотиви: В Приложение № 2, таблицата „От продажба на ДМА в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., са включени:

Под номер 8: УПИ XV-1810 (петнадесети за хиляда осемстотин и десет) с обща площ 241 (двеста четиридесет и един) кв. метра в кв. 335 (триста тридесет и пети), гр. Казанлък, ведно с построената върху него едноетажна жилищна сграда със застроена площ 84 (осемдесет и четири) кв. метра, адм. адрес: ул. „Рахаил Душанова“ № 23 (двадесет и три), гр. Казанлък, при граници: север – ул. „Р. Душанова“; изток – УПИ XVI-1811; юг – терен „за озеленяване“; запад – УПИ XIV-1809, съгласно ПР, одобрен с Решение № 434/2006 г. на ОбС-Казанлък и Кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-41/11.09.2003 г. За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №999/04.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията под № 4413/09.08.2011 г., Акт 147, т. 13, н.д. 2743, п. 31275.

Под номер 9: УПИ ХVІ-1811 (шестнадесети за хиляда осемстотин и единадесет) с обща площ 571 (петстотин седемдесет и един) кв. метра в кв. 335 (триста тридесет и пети), гр. Казанлък, ведно с построената върху него едноетажна жилищна сграда със застроена площ 97 (деветдесет и седем) кв. метра, адм. адрес: ул. „Рахаил Душанова“ № 23 (двадесет и три), гр. Казанлък, при граници: север – ул. „Р. Душанова“; изток – УПИ XVIІ-1811; юг – терен „за озеленяване“; запад – УПИ ХV-1810, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 830/1968 г., ПР, одобрен с Решение № 434/2006 г. на ОбС-Казанлък и Кадастрален план, одобрен със Заповед № 300-4-41/11.09.2003 г. За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №1000/04.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията под № 4414/09.08.2011 г., Акт 148, т. 13, н.д. 2744, п. 31276. Разминаването в застроената площ в имота, описана в Акта за общинска собственост и тази, посочена в данъчната и пазарната оценка се дължи на факта, че в същия бе построена незаконна сграда, обхващаща площта на част от законната такава. В тази връзка, при премахването на незаконната постройка от имота, бе премахната и част от законно построената такава, представляваща 35 (тридесет и пет) кв. метра от общата застроена площ в УПИ ХVІ-1811 с обща площ 571 кв. метра в кв. 335, гр. Казанлък.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки и те са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка,
 лв.

Прогнозна цена,
съгласно ГПУРИОС, лв.

земя

сграда

общо

земя

сграда

общо

 

1

УПИ XV-1810 с обща площ 241 кв. м.
в кв. 335, гр. Казанлък

4 207,90  

7 161,30  

11 369,20  

 4 300

 7 700

 12 000

5 000  

2

УПИ ХVІ-1811с обща площ 571 кв. метра
в кв. 335 , гр. Казанлък

9 764,10  

13 594,10  

23 358,20  

11 400 

 15 600

27 000

10 000  

 

С оглед изпълнение на  ГПУРИОС, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената пазарна оценка.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за покупко-продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. УПИ XV-1810 (петнадесети за хиляда осемстотин и десет) с обща площ 241 (двеста четиридесет и един) кв. метра в кв. 335 (триста тридесет и пети), гр. Казанлък, ведно с построената върху него едноетажна жилищна сграда със застроена площ 84 (осемдесет и четири) кв. метра, адм. адрес: ул. „Рахаил Душанова“ № 23 (двадесет и три), гр. Казанлък, при граници: север – ул. „Р. Душанова“; изток – УПИ XVI-1811; юг – терен „за озеленяване“; запад – УПИ XIV-1809, съгласно ПР, одобрен с Решение №434/2006 г. на ОбС-Казанлък и Кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-41/11.09.2003 г.

Начална тръжна цена: 12 000 (дванадесет хиляди) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

2. УПИ ХVІ-1811 (шестнадесети за хиляда осемстотин и единадесет) с обща площ 571 (петстотин седемдесет и един) кв. метра в кв. 335 (триста тридесет и пети), гр. Казанлък, ведно с построената върху него едноетажна жилищна сграда със застроена площ 97 (деветдесет и седем) кв. метра, адм. адрес: ул. „Рахаил Душанова“ № 23 (двадесет и три), гр. Казанлък, при граници: север – ул. „Р. Душанова“; изток – УПИ XVIІ-1811; юг – терен „за озеленяване“; запад – УПИ ХV-1810, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 830/1968 г., ПР, одобрен с Решение № 434/2006 г. на ОбС-Казанлък и Кадастрален план, одобрен със Заповед № 300-4-41/11.09.2003 г.

Начална тръжна цена:  27 000 (двадесет и седем хиляди) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 20 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220