РЕШЕНИЕ
№ 1317
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3691/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 150,00 лв., без ДДС, за продажба на земя с площ 558 кв.м, представляваща поземлен имот с идентификатор 27499.501.584, с. Енина, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпила Молба с вх. №94-Е-859-1 от 27.01.2015 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж – типов договор от 28.07.1977 г. Молбата е подадена от Елена Иванова Василева, собственик на сграда (съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот №153, т. IV, рег. №7615, дело №704/ 2013 г.), построена в поземлен имот с идентификатор 27499.501.584 по кадастрални карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД на АГКК с площ 558 кв. м, административен адрес: с. Енина, общ. Казанлък, ул. „Стара планина“, с граници: север - имот 27499.501.571 и имот 27499.501.582; изток - имот 27499.501.585; юг - ул.”Стара планина” и запад - имот 27499.501.2009. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване. По подробен устройствен план, одобрен със Заповед №864/1970 г. за имота е отреден Урегулиран поземлен имот XVI общ. в кв. 18 на с. Енина, общ. Казанлък.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №2878 от 06.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък  с дв. вх. №2630, акт №177, т. 8, н. д. 1665.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 2428,20 лв., съгласно Удостоверение №7404019880 от 27.02.2015 г. на Дирекция „Местни данъци и такси”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  11 150,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот,  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 11 150,00 (единадесет хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 558 (петстотин петдесет и осем) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.584 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка пет осем четири) по кадастрални карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/ 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, административен адрес: с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, общ. Казанлък, ул. „Стара планина“, с граници: север - имот 27499.501.571 и имот 27499.501.582; изток - имот 27499.501.585; юг - ул.”Стара планина” и запад - имот 27499.501.2009. По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №864/1970 г. за имота е отреден Урегулиран поземлен имот XVI (шестнадесети) общ. в кв. 18 (осемнадесети) на с. Енина, общ. Казанлък.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 с Елена Иванова Василева, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  Елена Иванова Василева, гр. Казанлък, ул. „Генерал Радецки“ № 9, вх. А, ет. 1, ап. 1.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220