РЕШЕНИЕ
№ 1318
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно:ОС_3686/15.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e подадено Искане с вх. №68-2631-3 от 04.02.2015 г. от „НИКМИ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вискяр планина“ №12, ЕИК 831389002, представлявано от Милчо Методиев Благоев и от Николай Димитров Козанов, чрез пълномощника Петър Симеонов Милев – пълномощно рег. №146/09.01.2015 г. на нотариус Нели Лукова в район на действие РС-София, рег. №536 на Нотариалната камара, за прекратяване на съсобственост върху ПИ №150 в местност „Минерални бани“ по кадастрален план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №690/15.12.2000 г. с площ 3094 кв. м. Заявителят е собственик на 2625/3094 идеални части от ПИ №150, местност „Минерални бани“ по кадастрален план на гр. Казанлък, съгласно н. а. №81, т. I, рег. №1202, д. №73 от 2009 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №1598 от 27.03.2009 г., акт №15, т. ІV, д. №859, стр. 2853 и н. а. №149, т. III, рег. №4414, д. №520 от 2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №6325 от 22.08.2013 г., акт №192, т. 19, дело № 396/2013 г. Община Казанлък е собственик на 469/3094 идеални части от имота по акт за частна общинска собственост №2873 от 26.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1910 от 12.03.2015 г., акт 88, т. 6, н. д. 1145.

С писмо вх. №68-2631-3-3/ 03.04.2015 г., Общинска администрация е уведомена за промяна в собствеността на цитирания по-горе имот и искане за прекратяване на съсобствеността върху ПИ №150, местност „Минерални бани“, гр. Казанлък между община Казанлък и „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД, ЕИК 200285944. Към писмото са приложени учредителен акт на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД от 11.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията, гр. Казанлък с вх. рег. №2305/ 25.03.2015 г., №156, т. 7, н. д. 1430 и удостоверение с изх. №20150324095319/ 24.03.2015 г. на Агенция по вписванията. Съгласно чл. 6. Капитал от учредителния акт в капитала на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД по реда на чл. 148, ал. 1, т. 2 от ТЗ е записан и изплатен изцяло чрез внасяне на непарична вноска по реда на чл. 72 и сл. от ТЗ недвижим имот 2625/3094 ид. ч. от ПИ №150, местност „Минерални бани“ по кадастрален план на гр. Казанлък. Дружеството се представлява от Милчо Методиев Благоев и от Николай Димитров Козанов. Писмото е подадено от пълномощника Петър Симеонов Милев, упълномощен с пълномощно рег. №2422/ 24.03.2015 г. на нотариус Нели Лукова в район на действие РС-София, рег. №536 на Нотариалната камара.

По реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост в правомощията на Общински съвет - Казанлък е да вземе решение за продажба на общинската част от имота. Изготвени са данъчна и пазарна оценки на общинската част от имота, представляваща 469/3094 идеални части от ПИ №150 в местността „Казанлъшки бани“ по кадастрален план на гр. Казанлък целия с площ 3094 кв. м. Данъчната оценка е 4398,70 лв., а предложената от оценителя пазарна оценка е 5800,00 лв., без ДДС. На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост общинския съвет определя цената на имота.    

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 1  и ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот №150 (сто и петдесети) в местността „Минерални бани“ по кадастрален план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №690/15.12.2000 г. целия с площ 3094 (три хиляди деветдесет и четири) кв. м, при граници: север - път; изток – НПИ №213; юг – НПИ №213, НПИ №199 и УПИ ХХ „За курорт и отдих“ и запад - НПИ №151 и НПИ №152, чрез продажба на общинската част – 469/3094 (четиристотин шестдесет и девет към три хиляди деветдесет и четири) идеални части от земята на „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД, ЕИК 200285944 за сумата от 5800,00 (пет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД, ЕИК 200285944.   

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД, ЕИК 200285944.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220