РЕШЕНИЕ
№ 1319
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3698/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Общинска администрация e постъпило Заявление вх. № 94-С-5736-1/2014 г. от Станимир Тодоров Стойнов за доброволно прилагане на действащ Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-417 с обща площ 257 кв. метра, находящ се в кв. 195А град Казанлък, одобрен със Заповед № 58/2005 година.

Заявителят е собственик на Имот пл. № 417 с площ 245 кв. метра и построените сгради, съгласно протокол от 24.06.2004 г. на Казанлъшки районен съд по гр. д. 1684/2001 г, вписан в Служба по вписванията, вх. Рег. № 314/2005 г, Акт 181, т. І, п. 41774, 17529.

Община Казанлък притежава реална част - незастроена земя с  площ 12 кв. метра, за която е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2852/24.02.2015 година, дв.вх. № 1597/26.02.2015 г, н.а. 55, т. 5, н.д. 902.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинската част от Урегулирания поземлен имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и § 22  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 270,00 лева по Удостоверение № 7404019455/2015 г. на Дирекция „Местни данъци и такси”. Изготвената пазарна оценка от оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС,  е  1 200,00 лева.“  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот, поради което Кметът на Общината предлага проект за решение, който общинските съветници приемат.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и § 22  от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

1. Определя пазарна цена от 1200,00 (хиляда и двеста) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №58/28.04.1995 г. на Кмет на община Казанлък, а именно: Незастроена земя с площ 12 (дванадесет) кв. метра при граници: от север - Имот № 417, изток –ул. „Христо Ботев“, юг - ул. “Преслав“, запад - УПИ ІІІ-418,419, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот ІІ-417 (втори за четиристотин и седемнадесет) с обща площ 257 (двеста петдесет и седем) кв. метра в кв. 195А (сто деветдесет и пет буква А), град Казанлък, при граници: север - УПИ ІХ-430, изток – ул. „Христо Ботев“, юг - ул. “Преслав“, запад – УПИ ІІІ-418,419.

 

2.  Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор със Станимир Тодоров Стойнов ЕГН хххххххххх за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора, са за сметка на заявителя – Станимир Тодоров Стойнов.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Станимир Тодоров Стойнов, ул. „Цар Симеон Велики“ № 84,  град Мъглиж, обл. Стара Загора.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220