РЕШЕНИЕ
№ 1320
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3685/15.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно изкупуване на Поземлен имот № 070002 и Поземлен имот № 070003, находящи се в местността „Посата“ в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, собственост на физически лица на основание чл. 21, ал. 4 и  чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 4, т. 3 и чл. 5 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС- Казанлък, във връзка с чл. 199, ал. 1 от Закон за устройство на територията.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „В Общинска администрация постъпиха следните предложения:

с вх. № 194-Д-455-1/ 20.03.2015 г. от Добри Бонев Дамянов, ЕГН xxxxxxxxxx за изкупуване на Поземлен имот № 070002, находящ се в местността „Посата“ в землището на с. Овощник с площ 2000 кв. метра от община Казанлък по реда на чл. 199 от ЗУТ. Поземленият имот представлява нива, категория на земята при неполивни условия, пета - собственост на Добри Бонев Дамянов, съгласно Нотариален акт № 18, т. III, Рег. № 3559, Дело № 381 от 15.05.2004 г., вписан в Служба по вписванията, вх. Рег. № 2435 от 15.05.2004 г., Акт № 82, т. II Дело № 1196, стр. 37045. Предложението на собственика е, имотът да бъде изкупен от Общината за сумата от 2000,00 лева. Собственикът на Поземлен имот (ПИ) № 070002, находящ се в местността „Посата“, в землището на с. Овощник с площ 2000 кв. метра Добри Бонев Дамянов е дал съгласието си, Община Казанлък да разшири съществуващия Гробищен парк върху имота му. Съгласието, с Рег. № 798 от 15.03.2012 г. е нотариално заверено от Десислава Кръстева, нотариус в Районен съд - Казанлък с Рег. № 574 на Нотариалната камара.

Данъчната оценка на имота е 225,40 лева, съгласно изх. №7404020276/20.03.2015 г., изготвена от Дирекция „МДТ“ при Община Казанлък.

Изготвена е пазарна оценка с вх. №194-Д-455-1-1/ 14.04.2015 г. от оценител на имоти на стойност 1 980,00 лева.;

- с вх. № 194-Д-3380-1 и с вх. № 194-Р-1203-1 от 25.03.2015 г., съответно от Донка Ноева Ганина, ЕГН xxxxxxxxxx и Райна Ноева Михова, ЕГН xxxxxxxxxx, за изкупуване на Поземлен имот № 070003, находящ се в местността „Посата“ в землището на с. Овощник с площ 3174 кв. метра от Община Казанлък по реда на чл. 199 от ЗУТ. Поземленият имот представлява нива, категория на земята при неполивни условия, пета, собственост на Ною Колев Плачков, xxxxxxxxxx, съгласно Нотариален акт № 60, т. III, Дело № 477 от 16.02.1998 година. Представено е Удостоверение за наследници с изх. № 57/25.03.2015 година. Предложението на собствениците е имотът да бъде изкупен от Общината за сумата от 3175,00 лева.

Собствениците на Поземлен имот (ПИ) № 070002, находящ се в местността „Посата“, в землището на с. Овощник с площ 3175 кв. метра – Донка Ноева Ганина и Райна Ноева Михова са дали нотариално заверени съгласия Община Казанлък да разшири съществуващия Гробищен парк върху имота им.

Съгласие на Донка Ноева Ганина с Рег. № 797 от 15.03.2012 г. е нотариално заверено от Десислава Кръстева, нотариус в Районен съд - Казанлък с Рег. № 574 на Нотариалната камара. Съгласие на Райна Ноева Михова с Рег. № 796 от 15.03.2012 г. е нотариално заверено от Десислава Кръстева, нотариус в Районен съд - Казанлък с Рег. № 574 на Нотариалната камара.

Данъчната оценка на имота е 357,80 лева, съгласно изх. №7404020277/20.03.2015 г., изготвена от Дирекция „МДТ“ при Община Казанлък.

Изготвена е пазарна оценка с вх. №194-Д-3380-1-1/14.04.2015 г. от оценител на имоти на стойност 3 140,00 лева.

Върху Поземлен имот № 070002 и Поземлен имот № 070003 има следните ограничения: електропровод 20 kV, на 10 метра от двете страни до крайните проводници или на 11 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Видно от Удостоверение с изх. № 1821 и Удостоверение с изх. № 1822 от 19.06.2012 г. от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Горна Тунджа – Стара Загора е, че за Поземлен имот (ПИ)

№ 070002 и Поземлен имот (ПИ) № 070003, представляващи земеделска земя, има изградени съоръжения на НС „Горна Тунджа“ и земята по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗАОЗЗ е поливна.

Предложенията са отправени във връзка с разширяване на съществуващ „Гробищен парк“, с. Овощник и влязъл в сила Подробен устройствен план – План за застрояване, одобрен с Решение № 1230/2015 г. на ОбС - Казанлък, засягащ Поземлен имот № 070002 и Поземлен имот № 070003.

На основание чл. 199, ал. 1 от ЗУТ, Общината има право на предимство пред трети лица, които не са съсобственици, да изкупи имота по пазарни цени.

В Приложение № 13 на Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1235/2015 г. на ОбС – Казанлък, са предвидени 15 000,00 лева за отчуждаване на поземлени имоти за разширяване на съществуващите гробищни паркове на територията на Община Казанлък.“

С аргументите, изложени до тук Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 и чл. 34, от ЗОС и чл. 5 и чл. 4, т. 3 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и във връзка с  чл. 199, ал. 1 от ЗУТ,

   

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да изкупи от Добри Бонев Дамянов, ЕГН xxxxxxxxxx Поземлен имот № 070002 (нула седем нула нула нула две) с площ 2000 (две хиляди) кв. метра, находящ се в местността „Посата“ в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия, пета, при граници: север – Имот № 070001 -  нива; изток – Имот № 000147 - полски път; юг – Имот № 070003 - нива

и запад – Имот № 000148 - отводнителен канал за сумата от 2 000,00 (две хиляди) лева.

 

2. Дава съгласие Община Казанлък да изкупи от Донка Ноева Ганина, ЕГН xxxxxxxxxx и от Райна Ноева Михова, ЕГН xxxxxxxxxx Поземлен имот № 070003 (нула седем нула нула нула три), с площ 3175 (три хиляди сто седемдесет и пет) кв. метра, находящ се в местността „Посата“ в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия, пета, при граници: север – Имот № 070002 нива; изток – Имот № 000147 - полски път; юг – Имот № 061009 - Гробищен парк и запад – Имот № 000148 -  отводнителен канал за сумата от 3 174,00 (три хиляди сто седемдесет и четири) лева.

 

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договори за покупко-продажба на имотите по т. 1 и по т. 2, като всички дължими данъци и такси за извършване на сделката са за сметка на Община Казанлък.   

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Добри Бонев Дамянов,  с адрес: гр. Казанлък, ул. „Антон Страшимиров“ № 7;

Донка Ноева Ганина, с адрес: с. Овощник, общ. Казанлък, ул. „Родопи“ № 48;

Райна Ноева Михова, с адрес: бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ № 7, вх. Б, ет. 3, ап. 3.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220