РЕШЕНИЕ
№ 1321
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3682/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот № 000129 в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък и Поземлени имоти номера 000475 и 000478 в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, 3 позиции.

Мотиви: В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., на ОбС - Казанлък, са включени:

 

Под номер 35: Земеделска земя, с площ 132 (сто тридесет и два) кв. метра, представляваща Поземлен имот № 000129 (нула нула нула едно две девет), находящ се в местността „Ак таш” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 016024 – нива; Имот № 000001 – населено място. За имота има съставен Акт за общинска собственост (АОС) № 2603/09.09.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 7345/15.09.2014 г., акт 168, т. 24, н.д. 4932.

 

Под номер 98: Земеделска земя, с площ 2 592 (две хиляди петстотин деветдесет и два) кв. метра, представляваща Поземлен имот № 000475 (нула нула нула четири седем пет), находящ се в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: „Друга селскостопанска територия“, категория на земята при неполивни условия – X (десета) – 1 192 кв. метра; V (пета) – 1 400 кв. метра; при граници: Имот № 000144 – полски път; Имот № 060012 – нива; Имот № 000562 – пасище, мера; Имот № 000005 – водоем; Имот № 000478 – друга селскостопанска територия. За имота има съставен АОС № 2256/12.03.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 1619/17.03.2014 г., акт 64, т.6, н.д.1106.

 

Под номер 99: Земеделска земя, с площ 1 445 (хиляда четиристотин четиридесет и пет) кв. метра, представляваща Поземлен имот № 000478 (нула нула нула четири седем осем), находящ се в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: „Друга селскостопанска територия“, категория на земята при неполивни условия – X (десета) при граници: Имот № 060011 – залесена нива; Имот № 000144 – полски път; Имот № 000475 – „Друга селскостопанска територия“; Имот № 000005 – водоем; Имот № 000416 – дере. За имота има съставен Акт за общинска собственост (АОС) № 2257/12.03.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 1620/17.03.2014 г., акт 65, т.6, н.д.1107.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

 

 

Имот

Данъчна оценка

(в лева)

Пазарна оценка

(в лева)

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС

 (в лева).

1

ПИ № 000129 в землището на с. Хаджидимитрово

14,90  

92  

100  

2

ПИ № 000475 в землището на гр. Крън

292,10  

1 020  

1 000  

3

ПИ № 000478 в землището на гр. Крън

15,00  

380  

550  

 

С оглед изпълнение на Програмата, Кметът на Община Казанлък счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента, пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на Бюджета на Община Казанлък.

Обоснованият с изложеното до тук проект за решение, предложен от Кмета на Общината, се приема от общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Земеделска земя, с площ 132 (сто тридесет и два) кв. метра, представляваща Поземлен имот № 000129 (нула нула нула едно две девет), находящ се в местността „Ак таш” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници:

Имот № 016024 – нива; Имот № 000001 – населено място.

Начална тръжна цена: 92 (деветдесет и два) лв. без ДДС.

 

2. Земеделска земя, с площ 2 592 (две хиляди петстотин деветдесет и два) кв. метра, представляваща Поземлен имот № 000475 (нула нула нула четири седем пет), находящ се в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: „Друга селскостопанска територия“, категория на земята при неполивни условия – X (десета) – 1 192 кв. метра; V (пета) – 1 400 кв. метра; при граници: Имот № 000144 – полски път;

Имот № 060012 – нива; Имот № 000562 – пасище, мера; Имот № 000005 – водоем;

Имот № 000478 – „Друга селскостопанска територия“.

Начална тръжна цена: 1 020 (хиляда и двадесет) лв. без ДДС.

 

3. Земеделска земя, с площ 1 445 (хиляда четиристотин четиридесет и пет) кв. метра, представляваща Поземлен имот № 000478 (нула нула нула четири седем осем), находящ се в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, начин на трайно ползване: „Друга селскостопанска територия“, категория на земята при неполивни условия – X (десета) при граници: Имот № 060011 – залесена нива; Имот № 000144 – полски път; Имот № 000475 – „Друга селскостопанска. територия; Имот № 000005 – водоем; Имот № 000416 – дере.

Начална тръжна цена: 380 (триста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220