РЕШЕНИЕ
№ 1322
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3683/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот № 027001 в землището на с. Средногорово, ЕКАТТЕ 68446, община Казанлък; Поземлени имоти номера 263752 и 263753 в землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, община Казанлък; Поземлени имоти номера 037006 и 036010 в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък; Поземлени имоти номера 042006, 042014, 046002 и 047002 в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък и Поземлени имоти номера 022003 и 075002 в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, община Казанлък, 11 позиции.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., на ОбС - Казанлък, са включени:

 

Под номер 6: Земеделска земя, с площ 464 (четиристотин шестдесет и четири) кв. м, представляваща Поземлен имот № 027001 (нула две седем нула нула едно), находящ се в местността „Къра” в землището на с. Средногорово, ЕКАТТЕ 68446, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: Имот № 000117 – полски път; Имот № 027002 – нива; Имот № 027008 – нива.

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 1933/04.07.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 5161/10.07.2013 г., акт 43, т.16, н.д.3182.

 

Под номер 7: Земеделска земя, с площ 804 (осемстотин и четири) кв. м, представляваща Поземлен имот № 263752 (две шест три седем пет две), находящ се в местността „Каракос” в землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, Община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 263753 – лозе; Имот № 263751 – „Друга селскостопанска територия“; Имот № 000139 – път, І клас; Имот № 000275 – полски път.

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 1086/30.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №91/10.01.2012 г., акт 61, т.1, н.д.62, п. 37417.

 

Под номер 8: Земеделска земя, с площ 1 359 (хиляда триста петдесет и девет) кв. м, представляваща Поземлен имот № 263753 (две шест три седем пет три), находящ се в местността „Каракос” в землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, Община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 263752 – лозе; Имот № 263751 – „Друга селскостопанска територия“; Имот № 263754 – лозе; Имот № 000275 – полски път.

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 1087/30.12.2011г., вписан в Служба по вписванията с вх. №92/10.01.2012 г., акт 62, т.1, н.д.63, п. 37417.

 

Под номер 9: Земеделска земя, с площ 2 168 (две хиляди сто шестдесет и осем) кв. м, представляваща Поземлен имот № 037006 (нула три седем нула нула шест), находящ се в местността „Козлук дере” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: Имот № 000047 – полски път; Имот № 037007 – нива; Имот № 037055 – нива; Имот № 037011 – нива; Имот № 037012 – нива; Имот № 037004 – нива; Имот № 037005 - нива. За имота има съставен Акт за общинска собственост № 1499/21.09.2012 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 6049/29.09.2012 г., акт 161, т.19, н.д.3960, п. 47420.

 

Под номер 10: Земеделска земя, с площ 864 (осемстотин шестдесет и четири) кв.м, представляваща Поземлен имот № 036010 (нула три шест нула едно нула), находящ се в местността „Козлук дере” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: Имот № 000047 – полски път; Имот № 036011 – нива; Имот № 036009 – нива; Имот № 000223 – пасище, мера.

Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 метра от двете страни до крайните проводници или на 11 метра от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 1502/21.09.2012 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 5972/27.09.2012 г., акт 124, т.19, н.д.3917.

 

Под номер 31: Земеделска земя, с площ 2 459 (две хиляди четиристотин петдесет и девет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 042006 (нула четири две нула нула шест), в местността „Мерилика” находящ се в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 042007 – полски път; Имот № 042016 – нива; Имот № 000023 – канал; Имот № 042005 – нива.

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 2086/02.12.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 9398/06.12.2013 г., акт 40, т.29, н.д.5865.

 

Под номер 32: Земеделска земя, с площ 2 020 (две хиляди и двадесет) кв. м, представляваща Поземлен имот № 042014 (нула четири две нула едно четири), находящ се в местността „Мерилика” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 042019 – полски път; Имот № 042015 – нива; Имот № 042007 – полски път; Имот № 042013 – нива.

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 2083/28.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 9328/05.12.2013 г., акт 190, т.28, н.д.5812.

 

Под номер 33: Земеделска земя, с площ 1 293 (хиляда двеста деветдесет и три) кв. м, представляваща Поземлен имот № 046002 (нула четири шест нула нула две), находящ се в местността „Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 046003 – нива; Имот № 046012 – нива; Имот № 046011 – нива; Имот № 000207 – полски път; Имот № 046001 - нива.

За имота има съставен Акт за общинска собственост №2082/28.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 9326/05.12.2013 г., акт 188, т.28, н.д.5810.

 

Под номер 34: Земеделска земя, с площ 2 010 (две хиляди и десет) кв. м, представляваща Поземлен имот № 047002 (нула четири седем нула нула две), находящ се в местността „Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 047004 – нива; Имот № 047003 – нива; Имот № 047001 – нива; Имот № 069013 – полски път; Имот № 000201 – пасище, мера; Имот № 047005 - нива.

За имота има съставен Акт за общинска собственост №2080/28.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №9325/05.12.2013 г., акт 187, т.28, н.д.5809.

 

Под номер 71: Земеделска земя, с площ 21 074 (двадесет и една хиляди и седемдесет и четири) кв. м, представляваща Поземлен имот № 022003 (нула две две нула нула три), находящ се в местността „Под корията” в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, Община Казанлък, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: Имот № 022002 – изоставена нива; Имот № 000140 – напоителен канал; Имот № 022006 – изоставена нива; Имот № 000141 – напоителен канал.

Без достъп до път.

Върху имота има следните ограничения: Имотът има Договор за наем. За имота има съставен Акт за общинска собственост №1888/30.05.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4315/12.06.2013 г., акт 107, т.13, н.д.2623.

 

Под номер 72: Земеделска земя, с площ 65 310 (шестдесет и пет хиляди и триста и десет) кв. м, представляваща Поземлен имот № 075002 (нула седем пет нула нула две), находящ се в местността „Сириря” в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, община Казанлък, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 075001 – „Друга селскостопанска територия“; Имот № 000321 – вътрешна река; Имот № 075003 – „Друга селскостопанска територия“; землищна граница; Имот № 000184 – дере; Имот № 075004 – пасище, мера; Имот № 000183 – ж.п. линия.

Без достъп до път.

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 1513/17.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6591/19.10.2012 г., акт 106, т.21, н.д.4316.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка

(в лева)

Пазарна оценка

(в лева)

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, (в лева)

1

ПИ № 027001 в землището на с. Средногорово

62,80  

230  

220  

2

ПИ № 263752 в землището на с. Овощник

144,70  

1 730  

2 000  

3

ПИ № 263753 в землището на с. Овощник

244,60  

2 610  

3 500  

4

ПИ № 037006 в землището на с. Горно Изворово

184,40  

690  

650  

5

ПИ № 036010 в землището на с. Горно Изворово

73,50  

250  

400  

6

ПИ № 042006 в землището на с. Хаджидимитрово

216,90  

870  

1 200  

7

ПИ № 042014 в землището на с. Хаджидимитрово

178,20  

720  

1 000  

8

ПИ № 046002 в землището на с. Хаджидимитрово

114,00  

460  

600  

9

ПИ № 047002 в землището на с. Хаджидимитрово

177,30  

710  

1 000  

10

ПИ № 022003 в землището на с. Ръжена

2 446,70  

10 770  

6 000  

11

ПИ № 075002 в землището на с. Ръжена

6 400,40  

26 710  

25 000“  

 

С оглед изпълнение на Програмата, Кметът на Общината счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на Бюджета на Община Казанлък.

С изложеното до тук Кметът на Община Казанлък предлага аргументирано проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС - Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Земеделска земя, с площ 464 (четиристотин шестдесет и четири) кв. м, представляваща Поземлен имот № 027001 (нула две седем нула нула едно), находящ се в местността „Къра” в землището на с. Средногорово, ЕКАТТЕ 68446, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: Имот № 000117 – полски път; Имот № 027002 – нива; Имот № 027008 – нива.

Начална тръжна цена: 230 (двеста и тридесет) лв. без ДДС.

2. Земеделска земя, с площ 804 (осемстотин и четири) кв. м, представляваща Поземлен имот № 263752 (две шест три седем пет две), находящ се в местността „Каракос” в землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, Община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 263753 – лозе; Имот № 263751 – „Друга селскостопанска територия“; Имот № 000139 – път, І клас; Имот № 000275 – полски път.

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Начална тръжна цена: 1 730 (хиляда седемстотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

3. Земеделска земя, с площ 1 359 (хиляда триста петдесет и девет) кв. м, представляваща Поземлен имот № 263753 (две шест три седем пет три), находящ се в местността „Каракос” в землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, Община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 263752 – лозе; Имот № 263751 – „Друга селскостопанска територия“; Имот № 263754 – лозе; Имот № 000275 – полски път.

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Начална тръжна цена: 2 610 (две хиляди шестстотин и десет) лв. без ДДС.

 

4. Земеделска земя, с площ 2 168 (две хиляди сто шестдесет и осем) кв. м, представляваща Поземлен имот № 037006 (нула три седем нула нула шест), находящ се в местността „Козлук дере” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: Имот № 000047 – полски път; Имот № 037007 – нива; Имот № 037055 – нива;

Имот № 037011 – нива; Имот № 037012 – нива; Имот № 037004 – нива; Имот № 037005 - нива.

Начална тръжна цена: 690 (шестстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

5. Земеделска земя, с площ 864 (осемстотин шестдесет и четири) кв. м, представляваща Поземлен имот № 036010 (нула три шест нула едно нула), находящ се в местността „Козлук дере” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: Имот № 000047 – полски път; Имот № 036011 – нива; Имот № 036009 – нива; Имот № 000223 – пасище, мера.

Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 метра от двете страни до крайните проводници или на 11 метра от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Начална тръжна цена: 250 (двеста и петдесет)  лв. без ДДС.

 

6. Земеделска земя, с площ 2 459 (две хиляди четиристотин петдесет и девет) кв. м, представляваща Поземлен имот № 042006 (нула четири две нула нула шест), находящ се в местността „Мерилика” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 042007 – полски път; Имот № 042016 – нива; Имот №000023 – канал; Имот № 042005 – нива.

Начална тръжна цена: 870 (осемстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

7. Земеделска земя, с площ 2 020 (две хиляди и двадесет) кв. м, представляваща Поземлен имот № 042014 (нула четири две нула едно четири), находящ се в местността „Мерилика” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници:

Имот № 042019 – полски път; Имот № 042015 – нива; Имот № 042007 – полски път;

Имот № 042013 – нива.

Начална тръжна цена: 720 (седемстотин и двадесет) лв. без ДДС.

 

8. Земеделска земя, с площ 1 293 (хиляда двеста деветдесет и три) кв. м, представляваща Поземлен имот № 046002 (нула четири шест нула нула две), находящ се в местността „Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, Община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници:

Имот № 046003 – нива; Имот № 046012 – нива; Имот № 046011 – нива; Имот № 000207 – полски път; Имот № 046001 - нива.

Начална тръжна цена: 460 (четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС.

 

9. Земеделска земя, с площ 2 010 (две хиляди и десет) кв.м, представляваща Поземлен имот № 047002 (нула четири седем нула нула две), в местността „Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 047004 – нива; им. № 047003 – нива; им. № 047001 – нива; им. № 069013 – полски път; им. № 000201 – пасище, мера; им. № 047005 - нива.

Начална тръжна цена: 710 (седемстотин и десет) лв. без ДДС.

 

10. Земеделска земя, с площ 21 074 (двадесет и една хиляди и седемдесет и четири) кв. м, представляваща Поземлен имот № 022003 (нула две две нула нула три), находящ се в местността „Под корията” в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, Община Казанлък, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: Имот № 022002 – изоставена нива; Имот № 000140 – напоителен канал; Имот № 022006 – изоставена нива; Имот № 000141 – напоителен канал.

Без достъп до път.

Върху имота има следните ограничения: Имотът има договор за наем.

Начална тръжна цена: 10 770 (десет хиляди седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

11. Земеделска земя, с площ 65 310 (шестдесет и пет хиляди и триста и десет) кв. м, представляваща Поземлен имот № 075002 (нула седем пет нула нула две), находящ се в местността „Сириря” в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, Община Казанлък, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: Имот № 075001 – „Друга селскостопанска територия“; Имот № 000321 – вътрешна река; Имот № 075003 – „Друга селскостопанска територия“; землищна граница; Имот № 000184 – дере; Имот № 075004 – пасище, мера; Имот № 000183 – ж.п. линия.

Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 26 710 (двадесет и шест хиляди седемстотин и десет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  23. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220