РЕШЕНИЕ
№ 1323
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

 

Относно: ОС_3679/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земя от Общ. поземлен фонд, 1 поз.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Община Казанлък е постъпило Мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие”, гр. Казанлък с Вх. № 127-02-22/05.03.2015 г., относно предоставяне на имоти на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за Поземлен имот № 012.042 по КВС, в землище на с. Голямо Дряново, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 0.700 дка, който е признат с Решение по чл. 18ж, ал. 1, № 04/20.03.2006 г. на наследниците на Дона Стефанова Дойнова.

Цитираният имот № 012.042 по КВС представлява общинска собственост, предоставена на Община Казанлък по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ - директора на ОД ”Земеделие” - Стара Загора е одобрил със Заповед № 137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл. 45в, ал. 5 от ПГОСПЗЗ на заседание на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Казанлък.

С последните изменения на ЗСПЗЗ през 2010 г. са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от Общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от Общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2.  изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

Донка Белчева Цанева е подала заявление в ОС”3емеделие” - Казанлък, с вх. № 228-5/05.02.2015 година за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници върху Поземлен имот № 012.042, находящ се в землището на с. Голямо Дряново, в местността „Край село” с начин на трайно ползване: нива, седма категория, с площ от 0.700 дка на наследниците на Дона Стефанова Дойнова.

Решението на ОС ”Земеделие” - Казанлък е за възстановено право на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона са собствеността и ползването на земеделските земи съществуващи на терена стари реални граници на имоти са тези, които представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС.

Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да бъдат установени чрез Кадастрален план, Комасационен план или частичен Земеустройствен план, преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и скици на имоти, издадени от техническите служби на Общината.

При изработване на Плана за реални граници, наследниците на Дона Стефанова Дойнова не са се анкетирали, каквото е изискването по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. През 2015 г. са наели лицензирана фирма да установи границите на земеделския имот, описан в решението на ОС ”Земеделие” -  Казанлък. Установяването на границите на имотите се извършва на място от правоспособните лица по Закона за кадастъра и имотния регистър и съседите на имота, за което се подписва протокол. Такъв протокол не е приложен към преписката, представена в Община Казанлък.

След получаване на мотивираното искане от ОС “Земеделие” за възстановяване на собствеността на наследниците на Дона Стефанова Дойнова в Община Казанлък се установи, че:

При извършване на геодезическото заснемане наследниците на Дона Стефанова Дойнова са показали граници на поземлен имот, които по КВС в землището на с. Голямо Дряново съвпадат с част от ПИ № 012.030, целия от 1.458 дка, който също е отразен в скицата – проект при геодезическото заснемане. От останалата част от Поземлен имот № 012.030 е обособен Поземлен имот № 012.043, с площ от 0.758 дка, като са запазени границите и същите са отразени в КВС. Спазвайки реда за опознаване на възстановима граница, регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му е направена съпоставка по КВС с геодезическото заснемане, от която се установи идентичност между двата новообразувани имота с проектни номера: № 012.042 и № 012.043 с Поземлен имот № 012.030 от КВС.

От изложеното до тук следва, че са налице условията на § 27, ал. 1, т. 1 от ЗИДЗСПЗЗ, тъй като претендираният имот отговаря на изискването за установяване на съществуващи или възстановими стари реални граници.“

Кметът на Общината предлага проект за решение, който общинските съветници приемат.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и § 27 ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ

  

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на решение на ОС ”Земеделие” - Казанлък за възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници, доказани с геодезическо заснемане на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, както следва:

- Поземлен имот с проектен № 012.042, признат с Решение № 04/20.03.2006г. на ОС “Земеделие“, в землището на с. Голямо Дряново, с площ от 0.700 дка, в собственост на наследниците на Дона Стефанова Дойнова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Катя Стойкова, Началник на ОС “Земеделие“ – Казанлък;

Донка Белчева Цанева, с. Ясеново, ул. “Ген. Скобелев” № 29.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  21. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220