РЕШЕНИЕ
№ 1324
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3678/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общ. поземлен фонд, 6 поз.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила План за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ Общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в Регистъра към Плана за земеразделяне като собственик, е вписана Община Казанлък. След влизане в сила на Плана за земеразделяне и одобрената Карта на съществуващи и възстановими стари реални граници, невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.), за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ Директорът на ОД ”Земеделие” – Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на Комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ  за землищата на Община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на Общината.

С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който, неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от Общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от Общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

В Общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в Регистъра на собствениците към Картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие" - Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ и е получена информация, както следва:

 

1. Здравка Пенева Господинова, починала на 01.10.2008 г., видно от Удостоверение за наследници № 2/05.01.2015 г. няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 540 (петстотин и четиредесет) кв. м, находящ се в местността „Старите лозя“ (Павльов мост), в землището на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167 и на земеделска земя – лозе от 820 (осемстотин и двадесет) кв. м, находящ се в местността „Старите лозя“ (Павльов мост), в землището на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Здравка Пенева Господинова са подали Заявление № 194-П-136-4/27.11.2014 г., като собственици на имот от 540 (петстотин и четиредесет) кв. метра и на имот от 820 (осемстотин и двадесет) кв. м, съгласно Нот. акт № 160, т. V, д.№ 2589/1995 г., представляващи, съответно Поземлен имот № 2269 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север - ПИ № 2268, от изток - ПИ № 2271, от запад - полски път, от юг - ПИ № 2270 и Поземлен имот № 2270 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север - ПИ № 2269, от изток - ПИ № 2272, от запад - полски път, от юг - полски път. Поземлен имот № 2269 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 212.269 с площ от 558 (петстотин петдесет и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167 и Поземлен имот № 2270 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 212.270 с площ от 827 (осемстотин двадесет и седем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

 

2. Андрей Пенев Новаков, починал на 27.12.1997 г., видно от Удостоверение за наследници № 2412/25.11.2014 г. няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – нива от 1330 (хиляда триста и тридесет) кв. м, находящ се в местността „Паметника“, в землището на с. Шейново, EKАTTE: 38157 и на земеделска земя – нива от 1870 (хиляда осемстотин и седемдесет) кв. м, находящ се в местността „Паметника“, в землището на с. Шейново, EKАTTE: 38157. Наследниците на Андрей Пенев Новаков са подали Заявление № 194-М-5731-1/12.12.2014 г., като собственици на имот от 1330 (хиляда триста и тридесет) кв. метра и на имот от 1870 (хиляда осемстотин и седемдесет) кв. м, съгласно Нот. акт №125, т. VII, д.№ 3281/1996 г., представляващи, съответно Поземлен имот № 157 по Кадастралния план на с. Шейново, при граници: от север - ПИ № 129, от изток - ПИ №158, от запад – ПИ № 153, от юг - ПИ № 156 и Поземлен имот № 158 по Кадастралния план на с. Шейново, при граници: от север - ПИ № 127, ПИ № 128 и ПИ № 129, от изток – ПИ № 159, ПИ № 160 и ПИ № 161, от запад ПИ № 157, от юг ПИ № 156. Поземлен имот № 157 по Кадастралния план на с. Шейново е идентичен с Поземелен имот №38.157 с площ от 1312 (хиляда триста и дванадесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ: 83106 и Поземлен имот № 158 по Кадастралния план на с. Шейново е идентичен с Поземелен имот № 38.158 с площ от 1866 (хиляда осемстотин шестдесет и шест) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ: 83106.

 

 

3. Стефана Костадинова Нягалова, починала на 22.01.1997 г., видно от Удостоверение за наследници № 180/31.10.2014 г., Теньо Николов Нягалов, починал на 03.06.2014 г., видно от Удостоверение за наследници № АИО3-73/22.01.2015 г., Танка Бонева Нягалова, починала на 15.02.2009 г., видно от Удостоверение за наследници № 519/05.03.2015 г. и Стефка Костадинова Нягалова – Андреева нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя - нива от 870 (осемстотин и седемдесет) кв. м, находящ се в местността „Хаджиевец“, в землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ: 83106. Стефка Костадинова Нягалова – Андреева е подала Заявление № 194-С-5799-2/29.12.2014 година, като съсобственик на имот от 870 (осемстотин и седемдесет) кв. м, съгласно Нот. акт № 171, т. II, д.№ 802/1996 г., представляващ Поземлен имот № 291 по Кадастралния план на с. Шейново, при граници: от север - полски път, от изток - ПИ № 290 и ПИ № 301, от запад - ПИ № 292, от юг - ПИ № 299 и ПИ № 332. Поземлен имот № 291 по Кадастралния план на с. Шейново е идентичен с Поземелен имот № 46.291 с площ от 861 (осемстотин шестдесет и един) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ: 83106.

 

4. Минчо Костадинов Минчев, починал на 03.02.2006 г., видно от Удостоверение за наследници № 56/12.01.2015 г. няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 1230 (хиляда двеста и тридесет) кв. м, находящ се в местността „Старите лозя“(Татарска могила), в землището на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Минчо Костадинов Минчев са подали Заявление № 194-К-1706-1/23.01.2015 г., като собственици на имот от 1230 (хиляда двеста и тридесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 111, т. III, д.№1574/1994 г., представляващ Поземлен имот № 861 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от северoизток – полски път, от изток – полски път, от югоизток – полски път, от запад - ПИ № 860, от югозапад - ПИ № 857 и ПИ № 858. Поземлен имот № 861 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 150.861 с площ от 1206 (хиляда двеста и шест) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

 

5. Петър Георгиев Николов, починал на 18.12.2001 г., видно от Удостоверение за наследници № 429/20.02.2015 г. няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 480 (четиристотин и осемдесет) кв. м, находящ се в местността „Старите лозя“(Татарска могила), в землището на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Петър Георгиев Николов са подали Заявление № 194-С-3186-1/20.02.2015 г., като собственици на имот от 480 (четиристотин и осемдесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 123, т. III, д.№ 1594/1994 г., представляващ Поземлен имот № 537 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север – пасище-мера, от изток – ПИ № 536, от запад – пасище-мера, от юг – пасище-мера. Поземлен имот № 537 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 180.537 с площ от 480 (четиристотин и осемдесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

 

6. Тодор Иванов Тодоров няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 920 (деветстотин и двадесет) кв. м, находящ се в местността „Старите лозя“, в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. Тодор Иванов Тодоров е подал Заявление № 194-Т-2612-1/25.02.2015 г., като собственик на имот от 920 (деветстотин и двадесет) кв. м, съгласно Нот. акт № 120, т.III, д.№ 1589/1994 г., представляващ Поземлен имот № 1622 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от север - ПИ № 1625 и ПИ № 1626, от изток - ПИ № 1621, от запад - ПИ № 1623, от юг – полски път. Поземлен имот № 1622 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 181.622, с площ от 880 (осемстотин и осемдесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ:35167.

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.

С аргументите, изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който общинските съветници приемат.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

   

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

 

1. Поземлен имот № 212.269 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък  идентичен с Поземлен имот № 2269 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 558 (петстотин петдесет и осем)  кв. м, и Поземлен имот №212.270 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък  идентичен с Поземлен имот № 2270 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 827 (осемстотин двадесет и седем) кв. м, в собственост на наследниците на Здравка Пенева Господинова по силата на Нот. акт № 160, т. V, д.№ 2589/1995 г.

 

2. Поземлен имот № 38.157 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Шейново идентичен с Поземлен имот № 157 по Кадастралния план на с. Шейново, целият от 1312 (хиляда триста и дванадесет)  кв. метра и Поземлен имот №38.158 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Шейново  идентичен с Поземлен имот № 158 по Кадастралния план на с. Шейново, целият от 1866 (хиляда осемстотин шестдесет и шест) кв. м, в собственост на наследниците на Андрей Пенев Новаков по силата на Нот. акт № 125, т. VII, д.№ 3281/1996 г.

 

3. Поземлен имот № 46.291 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Шейново идентичен с Поземлен имот № 291 по Кадастралния план на с. Шейново, целият от 861 (осемстотин шестдесет и един) кв. м, в собственост на Стефка Костадинова Нягалова - Андреева, на наследниците на Стефана Костадинова Нягалова, на наследниците на Теньо Николов Нягалов и на наследниците на Танка Бонева Нягалова по силата на Нот. акт № 171, т. II, д.№ 802/1996 г.

 

4. Поземлен имот № 150.861 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък идентичен с Поземлен имот № 861 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 1206 (хиляда двеста и шест) кв. м, в собственост на наследниците на Минчо Костадинов Минчев по силата на Нот. акт № 111, т. III, д.№1574/1994 г.

 

5. Поземлен имот № 180.537 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък идентичен с Поземлен имот № 537 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 480 (четиристотин и осемдесет) кв. м, в собственост на наследниците на Петър Георгиев Николов по силата на Нот. акт № 123, т. III, д.№1594/1994 г.

 

6. Поземлен имот 181.622 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък  идентичен с Поземлен имот № 1622 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 880 (осемстотин и осемдесет)  кв.м, в собственост на Тодор Иванов Тодоров по силата на Нот. акт № 120, т. III, д.№ 1589/1994 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Пенчо Господинов Господинов, гр. Казанлък, ул.’’Максим Горки’’№ 3

Антоанета Сивчева Новакова, гр. Казанлък, ул.’’Орешака’’№ 49

Мариана Андреева Новакова, гр. Казанлък, ул.’’Орешака’’№ 49

Иванка Петрова Виденова - Нягалова, с. Шейново, ул.’’Еделвайс”№ 7

Надежда Тенева Георгиева, гр. София, ул.’’Петра’’№ 1, ет. 3, ап. 8

Виктор Тенев Нягалов, гр. София, ул.’’Панайот Волов’’№ 4 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Стефка Костадинова Нягалова – Андреева, гр. София, ул.’’Руй планина’’№ 16

Радка Ташева Минчева, гр. Казанлък, бул.’’23-ти пехотен Шипченски полк’’№ 62, вх. .А,

ет. 2, ап. 6

Костадин Минчев Костадинов, гр. Казанлък, бул.’’23-ти Пехотен Шипченски полк’’№ 62, вх. А, ет. 2, ап. 6

Тодорка Минчева Костадинова, гр. Казанлък, бул.’’23-ти пехотен Шипченски полк’’ № 80, вх. В, ет. 1, ап. 68

Стефка Петрова Костадинова, гр. Казанлък, кв.’’Васил Левски’’ бл. 40, вх. Б, ет. 5, ап. 33

Тодор Иванов Тодоров, гр. Крън, ул.’’Орешака’’№ 33

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220