РЕШЕНИЕ
№ 1325
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

 


Относно: ОС_3671/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд за възстановяване правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници, доказани с геодезическо заснемане на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Община Казанлък е постъпила Молба – Заявление от Мими Николова Симеонова № 194-М-2784-1#1/12.11.2014 г. и Мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие“, гр. Казанлък - Вх. № 127-02-65/16.06.2011 г., относно предоставяне на имот на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за Имот № 001608 по КВС, находящ се в землището на гр. Казанлък представляващ „Нива“ с площ 2924 кв. метра, признат с Решение по чл.18ж, ал.1, № 01/12.03.1996 г. на наследниците на Йова Христова Кърпачева.

Имот № 001608 по Картата на възстановената собственост (КВС) на гр. Казанлък представлява общинска собственост, предоставена на Община Казанлък по реда на чл.19 ЗСПЗЗ от Директора на ОД „Земеделие“, гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 137/11.11.2008 г., Протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседание на Комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ на землището на Община Казанлък.

С изменения на ЗСПЗЗ от 2010 година са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетение със земеделски земи от Общински поземлен фонд се приключват по досегашния ред и Общинският съвет предоставя земи от Общински поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

1. Установяване границите на земеделските имоти, за които е издадено Решение на Общинска служба „Земеделие“ за признаване правото на възстановяване собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост.

3 .Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

Мими Николова Симеонова е подала заявление в Общинска служба „Земеделие“, гр. Казанлък, да бъде възстановена нива от 2900 кв. метра, четвърта категория, находяща се в местността „Абаята“ в землището на гр. Казанлък, на наследниците на Йова Христова Кърпачева. Решението на Общинска служба „Земеделие“ – Казанлък е за възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на основание Нотариален акт от 1924 година.

 

Съгласно ППЗСПЗЗ, съществуващи на терена стари реални граници на имотите са тези, които представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения, водни площи, оврази, дерета и други, при условие, че не е променено местоположението им след включване в ТКЗС или ДЗС.

Възстановими на терена стари реални граници на имотите са тези, които е възможно да бъдат установени чрез Кадастрален план, Комасационен план или частичен Земеустройствен план, преди образуване на ТКЗС или ДЗС.

За установяване на границите могат да се използват стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове, скици на имоти, издадени от технически служби на Общината.

При изработване на Плана за реални граници, наследниците на Йова Христова Кърпачева не са се анкетирали, каквото е изискването по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

През 2011 г. наследниците наемат лицензирана фирма да установи границите на земеделския имот, описан в Решението на общинска служба „Земеделие“ - Казанлък.

Установяване  границите на имотите се извършва на място от правоспособни лица по Закона за кадастъра и имотния регистър и съседите на имота, за което се подписва протокол. Такъв протокол е приложен към преписката, представена в Община Казанлък.

 

След получаване на мотивираното искане от Общинска служба „Земеделие“ - Казанлък за възстановяване собствеността на наследниците на Йова Христова Кърпачева, в Община Казанлък се установи, че:

При извършване на геодезическото заснемане, наследниците на Йова Христова Кърпачева са показали граници на имот, който по КВС в землището на гр. Казанлък попада върху част от Имот № 001608 с обща площ 4393 кв. метра. Спазвайки реда за опознаване на възстановима граница, регламентиран в ЗСПЗЗ и Правилника за прилагането му, е направена справка по Кадастралния план на гр. Казанлък в периода 1951 – 1957 година. От направената справка  се установи идентичност между Имот № 46 и Имот № 001608 от КВС.“

 

С изложените до тук аргументи Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.         

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ, § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,

  

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници, доказани с геодезическо заснемане на основание чл. 45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, както следва:

Предоставя на наследниците на Йова Христова Кърпачева 2900/4393 идеални части от Поземлен имот № 001608 по Картата на възстановената собственост (КВС), находящ се в землището на град Казанлък, идентичен с Поземлен имот № 46 по Кадастралния план на гр. Казанлък с решение на Общинска служба „Земеделие“ - Казанлък  от 12.03.1996 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Мими Николова Симеонова от град Казанлък, ул. „Шипченска епопея“ № 25 в качеството й на Заявител.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220