РЕШЕНИЕ
№ 1326
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

Относно: ОС_3619/23.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху УПИ І-284 с обща площ 1298 кв. м, с. Голямо Дряново за сумата от 1 820,00 лв. без ДДС  и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху УПИ ІІ-504 с обща площ 1525 кв. м, с. Голямо Дряново, ЕКАТТЕ 15864, общ. Казанлък, за сумата от 2 610,00 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В изпълнение на Решение № 1030/2014 година на Общински съвет - Казанлък са сключени договори за определяне квоти на съсобственост в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-284 и Урегулиран поземлен имот (УПИ)  ІІ-504 в кв. 43 по плана на село Голямо Дряново, и за общинската част от тези имоти са съставени Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2850/12.02.2015 г, вписан в Служба по вписванията дв. вх. № 1903/11.03.2015 година, н.а. № 81, т. 6, н.д. 1138 и Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2851/12.02.2015 година, вписан в Служба по вписванията -  дв. вх. № 1904/11.03.2015 година, н.а.№82, т. 6, н.д. 1139.

В Общинска администрация са подадени заявления за прекратяване на съсобствеността, чрез изкупуване на общинската част от имотите, както следва:

- Заявление  вх. № 94-И-424-1/2015 година от Ивелин Пенчев Малешков, собственик на 956/1298 идеални части от УПИ І-284  с обща площ 1298 кв. метра, находящ се в кв. 43 по ПУП на село Голямо Дряново, одобрен с Решение № 1030/31.07.2014 г. на ОбС - Казанлък, съгласно н.а. № 52, т. VІ, д. 1719/28.12.1983г. и Договор № Д08-37/29.01.2015 година,  за изкупуване на общинската част - 342/1298 идеални части от имота;

- Заявление вх. № 94-Н-2675-1/2015 година от Недко Асенов Младенов, собственик на 1035/1525 идеални части от УПИ ІІ-504  с обща площ 1525 кв. метра, находящо се в кв. 43 по ПУП на село Голямо Дряново, одобрен с Решение № 1030/31.07.2014 година на ОбС - Казанлък, съгласно н.а. № 8/2013 г, вписан в Служба по вписванията, вх. Рег. № 3119/29.04.2013 година, акт 8, т. 10, д. 1893 и Договор № Д08-36/29.01.2015 година,  за изкупуване на общинската част - 490/1525 идеални части от имота.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, е необходимо Общински съвет - Казанлък да приеме решение за продажба на общинските части от имотите и да определи пазарната им цена.

Изготвени са данъчна и пазарни оценки.

Данъчната оценка на общинската част от УПИ І-284 е 857,70 лева, а пазарната оценка е 1820,00 лева, без ДДС.

Данъчната оценка на общинската част от УПИ ІІ-504 е 1125,40 лева, а пазарната оценка е 2610,00 лева, без ДДС.“

Като взима под внимание изложеното до тук Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-284 (първи за двеста осемдесет и четири) с обща площ 1298 (хиляди двеста деветдесет и осем) кв. метра, при граници: север - УПИ VІІІ-283, изток -УПИ ІІ

-504, изток и юг - УПИ ІІІ-286,  запад - улица, в кв. 43 (четиридесет и трети) по ПУП на село Голямо Дряново, ЕКАТТЕ 15864, Община Казанлък, одобрен с Решение № 1030/31.07.2014 година на ОбС - Казанлък, чрез продажба на общинската част, представляваща 342/1298 (триста четиридесет и две към хиляда двеста деветдесет и осем) идеални части от земята на Ивелин Пенчев Малешков, ЕГН хххххххххх, за сумата от 1 820,00 (хиляда осемстотин и двадесет) лева, без ДДС.

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-504 (втори за петстотин и четири) с обща площ 1525 (хиляда петстотин двадесет и пет) кв. метра, при граници: север - УПИ VІІІ-283, изток - улица; юг - УПИ ІІІ-286, запад - УПИ І-284, в кв. 43 (четиридесет и трети) по ПУП на село Голямо Дряново ЕКАТТЕ 15864, община Казанлък, одобрен с Решение №1030/31.07.2014 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част, представляваща 490/1525 (четиристотин и деветдесет към хиляда петстотин двадесет и пет) идеални части от земята на Недко Асенов Младенов, ЕГН ххххххххх за сумата от 2 610,00 (две хиляди шестстотин и десет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да издаде заповеди и да сключи договори за продажбите по т. 1 и т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договорите са за сметка на заявителите – Ивелин Пенчев Малешков  и Недко Асенов Младенов.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Недко Асенов Младенов с адрес: 1421 гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. ”Д. Хаджикоцев” № 8;

Ивелин Пенчев Малешков с адрес: 6100 гр. Казанлък, ул. ”Панайот Хитов” № 47

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220