РЕШЕНИЕ
№ 1327
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

 

Относно: ОС_3681/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред общинските съветници: „В Общинска администрация e постъпила молба вх. № 94-К-2171-2/19.02.2015 година от Койчо Иванов Пандев за доброволно прилагане на действащ Подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-482 с обща площ 1375 кв. метра, находящ се в кв. 20 село Розово, одобрен със Заповед № 940/2003 година. Заявителят е собственик на Имот пл. № 482 с площ 1360 кв. метра и построените сгради, съгласно н.а № 158/2003 година, вписан в Служба по вписванията вх. Рег. № 4899/21.10.2003 година, акт 48, т. Х, д. 2392.

Община Казанлък притежава реална част - незастроена земя с  площ 15 кв. метра, за която е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2879/10.03.2015 година, дв.вх. № 2556/06.04.2015 г, Акт № 120, т. 8, н.д. 1606.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинската част от Урегулирания поземлен имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и § 22 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 101,90 лева по Удостоверение № 7404019936/2015 година на Дирекция „Местни данъци и такси” - Казанлък.

Изготвената пазарна оценка  от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  150 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Кметът на Общината предлага проект за решение, който ОбС приема. 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и § 22  от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена от 150,00 (сто и петдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 940/2003 г. на Кмет на община Казанлък, а именно:  Незастроена земя с площ 15 (петнадесет) кв. м, при граници: североизток - Имот № 482, юг – УПИ Х-484, югозапад - улица, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот ІХ-482 (девет за четири осем две) с обща площ 1375 (хиляда триста седемдесет и пет) кв. метра, при граници: север - УПИ ХІ-483,VІІІ-481, изток – улица, юг - УПИ Х-484 и  запад – улица, в кв. 20 (двадесет) село Розово, ЕКАТТЕ 62983, Община Казанлък.

 

2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи с Койчо Иванов Пандев, ЕГН хххххххххх, Договор за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Койчо Иванов Пандев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Койчо Иванов Пандев, село Розово, община Казанлък

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220