РЕШЕНИЕ
№ 1328
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3680/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценки на Общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Закона на собствеността и ползването на земеделските земи, в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и 4б от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ № 596 на Президиума на Народното събрание от 1967 години, Указ № 922 на Държавния съвет от 1989 година, постановления на Министерския съвет № 21 и 23 от 1963 г., № 12 от 1971 г., № 76 от 1977 г., № 1 от 1981 г., № 11 от 1982 г., № 30 от 1985 г., № 26, 58 и 67 от 1987 г. и № 34 от 1989 г.

Законът за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред, предвиден в закона. Съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ Областният управител възлага и приема План на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици /притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по § 4/, така и имотите, предоставени за ползване. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землищeтo на град Шипка и селата Енина, Копринка и Горно Черковище.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С Договор № Д 06-44/ 23.03.2015 година Кметът е възложил изработването на оценки на 4 броя имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно § 4а, ал.1 - до 600 кв. метра и  § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. метра за разликата над 600 кв. метра и над 1000 кв. метра до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв. метра, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

 

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ /Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г./  „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от Преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на Общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост”

С мотивите, изложени до тук Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5а и чл. 1, т. 2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

 

Р Е Ш И:

 

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва:     

 

1. Земеделска земя от 1000 кв. метра, представляваща Имот с № 33 в местността “Мочура” в землището на с. Кънчево, Община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: седма – 342.00 лв.

 

2. Земеделска земя от 928 кв. метра, представляваща Имот с № 1559 в местността ”Старите лозя” (Кору Баалъ) в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с начин на трайно ползване: лозе и категория на земята при неполивни условия: девета – 377.00 лв.

 

3. Земеделска земя от 443 кв. метра, представляваща Имот с № 505.451 в местността ”Карадимовдол” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с начин на трайно ползване: урбанизирана територия – 520.00 лв.

 

4. Земеделска земя от 1392 кв. метра, представляваща Имот с № 503.224 в местността ”Ловджийски камък” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с начин на трайно ползване: урбанизирана територия – 1671.00 лв.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Христо Йовов Качаунов, гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски” № 7А, ап. 1;

Митко Йовов Качаунов, гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски” № 7А, ап. 1;

Иванка Колева Костадинова, гр. Казанлък, ул. „8-ми Март” № 4;

Георги Петков Костадинов, гр. Казанлък, ул. „8-ми Март” № 4;  

Калоян Петков Костадинов, гр. Казанлък, ул. „8-ми Март” № 4;

Петър Георгиев Попов, гр. Казанлък, ул. „Орлово гнездо” № 2, вх. Б, ет. 3, ап. 14;

Иван Тодоров Киров, гр. Казанлък, ул. „Мусала” № 2, вх. Б, ет. 5, ап. 20;

Снежана Тодорова Желева, гр. Казанлък, ул. „Алеко Константинов” № 6, ет. 1, ап. 2;

Ваня Тодорова Кацарова, гр. Казанлък, ж.к. „Изток”, бл. 20, вх. А, ет. 6, ап. 17.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220