РЕШЕНИЕ
№ 1329
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3634/26.03.2015 –Доклад от Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен със Заповед № 542/21.03.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект  'Христова къща' (Архитектурно-строителен паметник на културата), представляващ имот - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Бачо Киро' № 5, гр. Казанлък за помещение за услуги.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „В Общинска администрация е постъпило писмо с вх. № 94-В-2222-1/23.03.2015 г. от Ваня Вълчева с намерение за наемане на общински имот „Христовата къща“

Поземленият имот е с обща площ  от 440,00 (четиристотин и четиридесет ) кв. метра, ведно с построената върху него сграда, на два етажа, със застроена площ  128 кв. метра (сто двадесет и осем кв. метра), масивна конструкция, и е включен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – 774, находящ се в кв. 198 по плана на гр. Казанлък, ул. „Бачо Киро“ № 5, посочен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък  за 2015 г. в Приложение № 8, Позиция № 76. По смисъла на Закона за общинската собственост (ЗОС), имотът представлява публична общинска собственост, за който е съставен Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 126/30.12.2011 година.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост (ЗОС) свободни имоти, или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг, или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на ОбС. Месечната наемна цена е в размер на 368,74 /триста шейсет и осем лева и седемдесет и четири стотинки/, без ДДС и е изчислена съгласно чл. 66, ал. 1, т. ІV на Наредба № 15 на ОбС за “Средства за настаняване и обекти за услуги и производство” в гр. Казанлък за Първа зона, като размерът на наема за складовите и санитарните помещения се определя в размер на 50% от цената на търговската площ.

Отдаването под наем на обекта, ще доведе до поемане на разходите му по поддръжка и ремонт от наемателя. Всичко това обосновава целесъобразността от вземането на решение от Общинския съвет за неговото отдаване под наем.“

С тези аргументи Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС,

чл. 18, ал.1, т. 1, чл. 81 ал.1,  във връзка с чл. 80, т. 1 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС,   

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за срок от 5 (пет) години на общински обект, поземлен имот с обща площ  от 440,00 (четиристотин и четиридесет ) кв. метра, ведно с построената върху него сграда, на два етажа, със застроена площ  128 кв. метра (сто двадесет и осем кв. метра), масивна конструкция, включен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – 774, находящ се в кв. 198 по плана на гр. Казанлък,  ул. „Бачо Киро“ № 5, посочен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък  за 2015 г. в Приложение № 8, Позиция № 76, за който е съставен Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 126/30.12.2011 година, с начална тръжна цена в размер на 369,00 лв. без ДДС.

 

II. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък, както и сключването на договор, със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  25. 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220