РЕШЕНИЕ
№ 1330
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3660/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС, за срок от 5 години на общински обект, представляващ част от покривно пространство в сградата на ОУ 'Васил Левски', с. Бузовград за поставяне на радиотехнически съоръжения, с обща площ от 2,00 кв. м, с начална месечна наемна цена в размер на 24,00 лв.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Общинска администрация е постъпило писмо с вх. № 68-3106-2/27.03.2015 година от Георги Георгиев с намерение за наемане на общински имот в сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Бузовград, общ. Казанлък - общински обект, представляващ част от покривно пространство в сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Бузовград за поставяне на радиотехнически съоръжения, с обща площ от 2,00 кв. метра, който е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) за 2015 година под Позиция № 35 от Приложение № 9.

По смисъла на Закона за общинската собственост (ЗОС), имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 538/23.09.2002 година.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг, или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на ОбС.

Месечната наемна цена е в размер на 24,00 /двадесет и четири/ лв. без ДДС и е изчислена съгласно чл. 66, ал. 1, т. II Б от Наредба № 15 на ОбС за “Радиотехнически съоръжения”.

Отдаването под наем на обекта, ще доведе до поемане на разходите му по поддръжка и ремонт от Наемателя. Всичко това обосновава целесъобразността от вземането на решение от Общинския съвет за неговото отдаване под наем.“

Обосновавайки се с изложеното до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 81 ал. 1, във връзка с чл. 80, т. 1 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС - Казанлък

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък за срок от 5 (пет) години на общински обект, представляващ част от покривно пространство в сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Бузовград, общ. Казанлък за поставяне на Радиотехнически съоръжения, с обща площ от 2,00 кв. метра, който е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 година под Позиция № 35 от Приложение № 9, за който е съставен Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 538/23.09.2002 година с начална месечната наемна цена в размер на 24,00 /двадесет и четири/ лева, без  ДДС.

 

II. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и сключването на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За”  29. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220