РЕШЕНИЕ
№ 1331
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3655/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно включване на община Казанлък в пилотното прилагане на методиката 'Община - приятел на детето'.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „През последните години Община Казанлък активно работи за подобряване грижата за всички деца. Разкрити бяха социални услуги за деца и семейства в риск, подобрена беше материална база за много училища и детски градини, отделят се средства за младежки инициативи, стипендии за талантливи деца и др. Всичко това е предпоставка за включването на Община Казанлък в инициативата „Община – приятел на детето", което ще даде възможност да се оцени до къде сме стигнали в действията си в подкрепа на децата и да начертаем следващите стъпки в тази посока.

Мрежата на Общините, приятели на детето, е неформално обединение на общини, поели ангажимента да развиват благосъстоянието на децата на местно ниво съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето и да развиват участието на децата в процеса на вземане на решения. В България инициативата започва  през 2008 г. под названието „Община приятел на детето" (ОПД) от УНИЦЕФ България, в партньорство с Асоциация „Родители", Национално движение на общините в РБ и  Държавна агенция за закрила на детето. УНИЦЕФ е организацията, която легитимира инициативата в рамките на своята глобална инициатива „Град приятел на детето" и следи за съдържанието и параметрите на инициативата в контекста на съдържанието и принципите, изготвени от института "Иноченти" и принципите, прилагани в рамките на глобалната инициатива „Град приятел на детето". Мрежата на Общините - приятели на детето е основана през октомври 2010 година. Дейността й се координира на ротационен принцип от общините. Мрежата има за цел да подпомогне Общините - приятели на детето за развитие на благосъстоянието на децата чрез:

• споделяне на техния опит и разпространяване на добри практики;

• обмен на информация за практики и инициативи на Градове, приятели на детето по света;

• осъществяване на съвместни инициативи;

• застъпничество и лобиране на национално ниво за благосъстоянието на децата.

Към момента инициирана от УНИЦЕФ България „Община - приятел на детето“ обединява 17 общини, между които София, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Димитровград, Добрич, Козлодуй, Петрич, Пловдив, Павел баня и др. „Община – приятел на детето” е система за добро местно управление, в която гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от политиките и решенията на общината. 

Инициативата ще подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и ще позволи да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. Ще се направи експертна оценка от УНИЦЕФ на моментното състояние на местните политики и практики относно благосъстоянието на децата. Освен това ще бъдат направени препоръки, в каква посока да продължи работата на Общината в подкрепа спазването на Конвенцията за правата на детето на местно ниво. Също така, ще се предостави възможност да се включим в прилагането на иновационни практики в работата с децата, обмяната на опит между общините и др. Инициативата на УНИЦЕФ „Община - приятел на детето” дава възможност на ниво община да се изпълнят задълженията на България, при подписването на Конвенцията  за правата на детето за повишаване на благосъстоянието на живот на децата. Включването на община Казанлък е знак за ангажираността на местната администрация с въпросите, касаещи детското благосъстояние и показва желанието да се постигне такова управление, което позволява адекватно посрещане и развитие на детския въпрос. Участието на Общината в тази инициатива означава постоянен стремеж към повишена грижа за децата, критичен усет за постигнатото и ясен поглед към предизвикателствата. Инициативата е инструмент, който ще  помогне да се подобрят условията на живот на децата, като се фокусират усилията на местната власт върху детския въпрос и се създадат положителни управленски практики.

Всяка Община – приятел на детето целенасочено и последователно се стреми към:

• осигуряване на достъп на всички деца до качествено образование и здравни услуги;

• участие на децата в процеса на взимане на решения и вслушване в мнението им за мястото, в което живеят;

• осигуряване на благоприятна жизнена среда и условия за безопасно движение по улиците;

• предоставяне на пространство за игра, срещи с приятели и забавление;

• защита от експлоатация, насилие и злоупотреба.

За да бъде включена в пилотното прилагане на методиката Община - приятел на детето в България, Община Казанлък трябва да има решение на Общинския съвет за присъединяване към инициативата Община - приятел на детето.“

С аргументите, изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който ОбС приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

   

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие на Община Казанлък да се присъедини към инициативата „Община – приятел на детето“, инициирана от УНИЦЕФ – България;

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да организира и изпълни всички допълнителни дейности за включване в инициативата, като определи отговорен координатор.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220