РЕШЕНИЕ
№ 1333
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3597/16.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване предварително съгласие за  определяне на трасе на подземен електропровод  за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор № 83106.41.27 от 4.998 дка, представляващ нива, собственост на Стоян Лазаров Лазаров. Трасето е с начало ПИ № 83106.38.32 - частна нива, по Поземлен имоти: № 83106.41.516 и Поземлен имот № 83106.41.520 - полски пътища, публична общинска собственост, находящ се в местността 'Паметника', в землището на село Шейново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Представеният проект е разработен и внесен за разглеждане и одобряване от Стоян Лазаров Лазаров, (Заявление № 194-С-131-5 от 09.12.2014 г.) - собственик на Поземлен имот № 83106.41.27 от 4.998 дка, представляващ  нива, при граници и съседи: Поземлен имот № 83106.41.32; Поземлен имот № 83106.41.28; Поземлен имот № 83106.41.26 - частни ниви и Поземлен имот 83106.41.181 и Поземлен имот № 83106.41.520 - полски пътища, всички находящи се в местността „Паметника“, в землището на село Шейново, общ. Казанлък

С Решение № 1132 от 22.10.2014 г., Общински съвет - Казанлък е разрешил изработване на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура. Съгласно Предварителен договор № 1120856559 от 26.06.2014 година с  ЕВН „Електроразпределение България“ АД, трасето на кабелната линия започва от ТП/БКТП № 3 село Шейново.

Изготвен е проект на Парцеларен план на подземен електропровод, преминаващ през Поземлен имот № 83106.41.516 (50.13 метра дължина; 30 кв. метра сервитут) и Поземлен имот № 83106.41.520 (101.98 метра дължина; 61 кв. метра сервитут) - полски пътища, публична общинска собственост. Общата дължината на трасето е 159.11 метра, а общият сервитут – 95 кв. метра.

За определяне на трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от Общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие или решение на Общинския съвет на основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, което е условие за издаване Решение за утвърждаване на трасе за линеен обект по чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3  от ППЗОЗЗ,

   

Р Е Ш И:

1. Изразява предварително съгласие за определяне на трасе на подземен елeктропровод  за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 83106.41.27 от 4.998 дка, представляващ нива, собственост на Стоян Лазаров Лазаров.

Трасето е с начало Поземлен имот № 83106.38.32 - частна нива, Поземлен имот № 83106.41.516 и Поземлен имот № 83106.41.520 - полски пътища, публична общинска собственост, находящ се в местността „Паметника “, в землището на село Шейново ЕКАТТЕ: 83106.

2. Предварителното съгласие важи за срок от една година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Стоян Лазаров Лазаров - в качеството му на Възложител с адрес: с. Шейново, общ. Казанлък,

ул. “Освобождение“ № 19.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За”  28. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220