РЕШЕНИЕ
№ 1334
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

 

Относно: ОС_3667/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за пътна връзка върху част от Поземлен имот № 000222-полски път, публична общинска собственост, която част е с дължина 25,51м., за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот № 113190 в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, в съответствие с представения предварителен проект; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на изменение на Подробен устройствен план, част Комуникационно – транспортен план за поземлен имот № 113190 в землището на с. Овощник; 3. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №194–Р–912–1/09.03.2015 г. от Разие Айдън Какчиева с искане за издаване на Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план, част Комуникационно – транспортен план за Поземлен имот № 113190, находящ се в землището на село Овощник с ЕКАТТЕ 53179, Община Казанлък.

За имота има одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване, линейни връзки – електрозахранване, В и К и транспортен достъп със Заповед № 1237/19.12.2008 година.

Предназначението на поземления имот е за „Автокъща и магазин за авточасти“. Граничи със следните поземлени имоти: № 000222 – Полски път, № 000139 – Път I клас, № 113186 – Лозе и № 300001 – Залесена територия.

Желанието на Възложителя е във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на Автокъща - /офис, авторемонтна работилница и жилище/ в ПИ № 113190 в землището на с. Овощник, Община Казанлък. Съгласно подробен устройствен план – част транспортна одобрен със Заповед № 1237/19.12.2008г. и изискванията на Агенция „Пътна инфраструктура“ транспортния достъп до имота ще се осъществява от локално платно с ширина 5.50м. към път I-5 с разделителен остров и входно/изходни шлюзове. Тъй като лицето на ПИ № 113190 към път I-5 е с недостатъчна дължина за развитието на локалното платно и шлюзовете засягат поземлени имоти: № 123212, № 123213, № 123214, № 123215, № 123216, № 123217, № 123218 и № 123219, собствениците на които нямат инвестиционни намерения, се явяват пречка за развитието им. Новото предложение е транспортния достъп до ПИ № 113190 в землището на с. Овощник, община Казанлък да се осъществява от полски път – ПИ № 000222 на 25-26м. от заустването му с път I-5.   

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ е необходимо да се проведе процедура за промяна на предназначението на част от полския път, включен в обхвата на пътната връзка до посочения имот съобразно приложената комуникационно-транспортна схема и за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието съставено от Възложителя.“

Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗОЗЗ, чл. 27, ал. 2, т. 3, б. „а“ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ.

   

Р Е Ш И:

 

1. Изразява предварително съгласие за определяне на трасе за пътна връзка върху част от Поземлен имот № 000222 - Полски път, публична общинска собственост, която част е с дължина 25,51 метра, за осъществяване на транспортен достъп до Поземлен имот № 113190, находящ се в землището на с. Овощник с ЕКАТТЕ 53179, Община Казанлък, в съответствие с представения предварителен проект.

Предварителното съгласие важи за срок от една година.

2. Разрешава изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план, част Комуникационно – транспортен план за Поземлен имот № 113190 в землището на с. Овощник, с ЕКАТТЕ 53179, Община Казанлък.

3. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;

Разие Айдън Какчиева от град Казанлък, кв. „Васил Левски“ № 35, вх. „Д“, ет. 4, ап. 59 в качеството й на Заявител.  

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За”  29. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220