РЕШЕНИЕ
№ 1335
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3635/27.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на кабелно трасе за външно ел. захранване от БКТП ПОРТАЛ в Поземлен имот № 022045 в землището на с. Бузовград до поземлен имот 000004, местност „Зад Тунджа“ в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък 2.  Одобряване на заданието съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В общинска администрация е постъпило заявление вх.№168-4267-6/29.01.2015г. от Боян Георгиев Мартинов – управител на „БОБИ М ТРАНС“ ЕООД с искане за разрешение за изработване на Подробен устройствен планпарцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на кабелно трасе за външно ел. захранване от БКТП ПОРТАЛ в ПИ № 022045 в землището на с. Бузовград до ПИ № 000004, местност „Зад Тунджа“ в землището на с. Бузовград, община Казанлък с ЕКАТТЕ 06848. Проектното трасе попада в поземлен имот № 022045 – полски път. Поземлен имот № 000004 е с начин на трайно ползване „Други селищни територии“. За имота има Подробен устройствен план – План за застрояване одобрен със Заповед № 2145 / 02.10.2014г. на Кмета на община Казанлък, предвиждащ преотреждане на ПИ в „За производствени и складови дейности и обществено и делово обслужване“ и е издадено Разрешение за строеж № 178 / 02.10.2014г. за обект „Обслужваща сграда и офиси“.

Имота попада в територия с предназначение Производствена зона - съществуваща, съгласно ОУП „Долината на тракийските владетели“.

Заданието за изработване на ПУП – ПП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора,  на основание чл.125, ал.7 от ЗУТ. 

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, е необходимо разрешение на  Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.“

Кметът на Общината предлага проект за решение, който ОбС приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен планпарцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на кабелно трасе за външно ел. захранване от БКТП ПОРТАЛ в ПИ № 022045 в землището на с. Бузовград до ПИ № 000004, местност „Зад Тунджа“ в землището на с. Бузовград, община Казанлък с ЕКАТТЕ 06848.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Боян Георгиев Мартинов – Управител на „БОБИ М ТРАНС“ ЕООД, в качеството му на Заявител.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220