РЕШЕНИЕ
№ 1336
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3699/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Общинска администрация постъпиха молби от граждани на Община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации.       

1. Ася Радославова Иванова, живуща в с. Хаджидимитрово, ул. „Първи май” № 9, молба с вх. № 94-А-3944-1/26.02.2015 г.  Ася Иванова е на 52 години. Здравословното й състояние не е добро, с увредено общо състояние. Декларира, че й предстои лечение и закупуване на лекарства, които не се заплащат от НЗОК. Видно от представено Експертно решение № 3297/04.09.2012 г. тя е с 69% намалена работоспособност. Диагнозата й е неинсулинозависим захарен диабет, с множествени усложнения, диабетна полиневропатия, диабетна макроангиопатия, тиреоидит на хашимото еутиреоидно състояние, артериална хипертония, ревматоиден артрит, анемия.

През 2008 г. молителката влиза в затвора в Сливен. По време на излежаване на присъдата, периодично постъпва във болница за лечение. На 16.01.2015 г. е освободена. Живее в къщата на родителите си. Доходът й е от пенсия по болест в размер на 130 лв. Необходимо е да предприеме медицинско лечение, прегледи, изследвания, но не разполага с достатъчно средства. Молителката е  в тежка, безизходна ситуация - затруднено здравословно и материално положение и невъзможност да провежда лечение.

2. Мария Василева Цвяткова, живуща в с. Ясеново, ул. „Вихрен” № 11, молба с вх. № 94-М-1771-1/27.02.2015 г. Диагнозата й е злокачествено новообразувание на млечната жлеза, диабетна полиневропатия. Видно от представено Експертно решение № 0055/09.01.2015 г. тя е със 100%  без ч.п. намалена работоспособност. Периодично постъпва във болница за лечение, провежда контролни прегледи, изследвания, химиотерапия и лъчетерапия. Мария Цвяткова закупува лекарства, които частично се заплащат от НЗОК. Всеки месец посещава МБАЛ „Централ онко хоспитал” ООД, гр. Пловдив за извършване на процедури и лечение. Молителката декларира, че месечно разходва около 90 лв. за лечение и медикаменти. Доходът й е от пенсия по болест в размер на 200 лв. Мария Цвяткова е в тежка ситуация - затруднено здравословно и материално положение.

3. Диан Илиянов Костов от гр. Казанлък,  жк. „Изток“ бл.23, вх.З, ап. 189, молба с вх. № 94-Д-1622-2/17.03.2015 г., на 28 г., с диагнози: Серопозитивен ревматоиден артрит, генерализирана остеопороза, вторичен нанизъм, гастроуденитис хроника, видно от представено ЕР на ТЕЛК № 2611/ 18.10.2013 г. и епикризи. През м. март 2015 г. в УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора е извършена хирургическа интервенция на счупен десен лакът с имплантиране на канюлирани винтове. Диан Костов закупува медицинските изделия и медикаменти (които не се заплащат от НЗОК) на стойност  823 лв., видно от представените документи за извършен разход. Предстои образна диагностика и рехабилитация, които Диан Костов трябва да заплати, за да продължи лечението си. Ежемесечно се налага да закупува скъпоструващи медикаменти за остеопороза, за лица от мъжки пол, които не се поемат от НЗОК. Диан Костов е в тежко здравословно състояние, изключително финансово затруднен, не разполага със средства необходими за предстоящото му лечение.

4. Мария Радосветова Радева от гр. Казанлък,  жк. „Изток“ бл. 45, вх. Б, ап. 38, молба с вх. № 94-М-5935-1/19.03.2015 г. е с диагноза сколиоза, нетоксична гуша, желязонедоимъчна анемия, аменорея, други алергични ринити с премахване на адхезии в носа. Закупила е лумбален колан, изписан от ортопед, за който е заплатила 180 лв. Мария Радева се нуждае постоянно от изследвания, рехабилитация и медикаменти, които не се заплащат от НЗОК. Видно от приложените документи, за придружаващите заболявания лицето приема лекарства и хранителни добавки, на стойност 265,58 лв., които също не се поемат от здравната каса. Терапията се прилага периодично, тъй като има временен ефект. Мария Радева е на 19 години. Приета е за студентка в Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, специалност „Хореография”, но поради заболяването, което датира от м. октомври 2014 г. е прекъснала обучението си. Молителката няма доходи, издържат я родителите й. Постоянното и продължително лечение, прегледи, изследвания, рехабилитация изискват средства, с които Мария Радева не разполага. Намира се  в тежка ситуация - затруднено здравословно и материално положение и невъзможност да провежда лечение.

5. Валентин Петров Пашев от гр. Казанлък,  ул. „Възраждане” № 6, вх.Г, ап. 70, молба с вх. № 94-В-1725-1/24.03.2015 г. е с диагноза други заболявания на ретината, детенерацио ретине пигментоза, дефинитивна слепота на двете очи. Има болест на Бехтерев, заболяване на опорно-двигателния апарат, което е довело до двустранно тазобедрено протезиране.  Видно от представено Експертно решение № 0171/18.09.1998 г. лицето е със 100% с чужда помощ намалена работоспособност, пожизнено. Закупува лекарства, които частично се заплащат от НЗОК. Предстои му рехабилитация, която не се заплаща от здравната каса. Живее сам. Ежедневно се нуждае от придружител почасово, на който месечно заплаща 100 лв. Доходът на Валентин Пашев е от пенсия по болест в размер на 239 лв. Необходимо е да предприеме медицинско лечение - рехабилитация, но не разполага с достатъчно средства. Молителят е в тежка ситуация - затруднено здравословно и материално положение и невъзможност да провежда лечение.

6. Нина Борисова Попова от гр. Казанлък,  ул. „Оборище“ № 12, молба с вх. № 94-Н-274-1/ 01.04.2015 г., на 66 г., с диагноза друга първична коксартроза на дясна тазобедрени става, хипертонично сърце и неинсулинозависим захарен диабет, видно от представената епикриза. През м. март 2015 г. в МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършена хирургическа интервенция – имплантиране на дясна тазобедрена става. Нина Попова закупува медицинско изделие (което не се заплаща от НЗОК) на стойност 3572 лв., видно от представените фактури. Нина Попова е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за предстоящото лечение и рехабилитация.“

Кметът на Общината предлага проект за решение, който общинските съветници приемат.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА,

   

Р Е Ш И:

 

Отпуска от Бюджета на Община Казанлък за 2015 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“, еднократна финансова помощ на:

1. Ася Радославова Иванова,  живуща в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък,

ул. „Първи май” № 9– 200 лв.

2. Мария Василева Цвяткова, живуща в с. Ясеново, общ. Казанлък, ул. „Вихрен” № 11 – 400 лв.

3. Диан Илиянов Костов, живущ в гр. Казанлък,  ж.к. „Изток“ бл. 23, вх. З, ап. 189– 400 лв.

4. Мария Радосветова Радева живуща в гр. Казанлък,  ж.к. „Изток“ бл. 45, вх. Б, ап. 38   - 200 лв.

5. Валентин Петров Пашев живущ в гр. Казанлък,  ул. „Възраждане” № 6, вх. Г, ап. 70  - 400 лв.

6. Нина Борисова Попова от гр. Казанлък,  ул. „Оборище“ № 12 – 400 лв.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Ася Радославова Иванова,  живуща в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък ул. „Първи май” № 9,

Мария Василева Цвяткова, живуща в с. Ясеново, общ. Казанлък, ул. „Вихрен” № 11,

Диан Илиянов Костов, живущ в гр. Казанлък,  жк. „Изток“ бл. 23, вх. З, ап. 189,

Мария Радосветова Радева от гр. Казанлък,  жк. „Изток“ бл. 45, вх. Б, ап. 38,

Валентин Петров Пашев от гр. Казанлък,  ул. „Възраждане” № 6, вх. Г, ап. 70,

Нина Борисова Попова от гр. Казанлък,  ул. „Оборище“ № 12

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220