РЕШЕНИЕ
№ 1337
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3676/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишни отчетни доклади на народните читалища за 2014 година и утвърждаване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2015 година.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища, предлагам на Вашето внимание информация за годишни отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2014 г. на читалищата на територията на Община Казанлък.

На основание чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища са постъпили и предложения за 2015 година от Председателите на Настоятелствата на читалищата в Община Казанлък за дейността на поверените им културни институти.

С оглед оптимизацията на процеса, съгласно ЗНЧ внасям постъпилата информация на читалищата в община Казанлък от отчетите им за 2014 година и работните годишни програми за 2015 г. в Общински съвет - Казанлък за разглеждане на следните читалища:

 

 • НЧ ”Възродена Искра - 2 000” гр. Казанлък
 • НЧ ”Жар – 2002” гр. Казанлък
 • НЧ ”Искра - 1860” гр. Казанлък
 • ТНЧ ”Прогрес-2004” гр. Казанлък
 • НЧ ”Цвятко Радойнов -1885” гр. Крън
 • НЧ ”Светлина -1861” гр. Шипка
 • НЧ ”Любен Каравелов -1921” с. Бузовград
 • НЧ ”Възраждане – 2014” с. Бузовград
 • НЧ ”Зора - 1902” с. Голямо Дряново
 • НЧ ”Отец Паисий -1905” с. Горно Черковище
 • НЧ ”Отец Паисий -1931” с. Горно Изворово
 • НЧ ”Светлина -1904” с. Дунавци
 • НЧ ”Петко Маналов -1932” с. Долно Изворово
 • НЧ ”Братство-1869” с. Енина
 • НЧ ”Хаджи Димитър -1937” с. Кънчево
 • НЧ ”Пробуда -1920” с. Копринка
 • НЧ ”Просвета -1908” с. Овощник
 • НЧ ”Христо Ботев - 1897” с. Розово
 • НЧ ”Светлина – 1928” с. Ръжена
 • НЧ ”Просвета -1902” с. Средногорово
 • НЧ ”Звезда -1918” с. Хаджидимитрово
 • НЧ ”Антон Страшимиров -1909” с. Черганово
 • НЧ ”Освобождение -1884” с. Шейново
 • НЧ ”Алеко Константинов - 1919” с. Ясеново“

 

С мотивите изложеното до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който общинските съветници приемат. 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 и от ЗНЧ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема годишните отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от Бюджета средства за 2014 година.

2. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Казанлък за 2015 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Председателите на читалища, посочени по списъка.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  23. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220