РЕШЕНИЕ
№ 1338
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3654/02.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на 'Казанлъшка искра' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Кристалина Вълчева.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приeмат от общите им събрания, в случая Общински съвет. Управителят на „Казанлъшка Искра” ЕООД с писмо с вх. № 91-00-17#1/17.03.2015 г. предоставя за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2014 год. на  дружеството, на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Казанлъшка Искра” ЕООД е търговско дружество със 100 % общинско участие. Основната му дейност е издаването на вестник „Искра“. През отчетния период 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. дружеството успява да запази баланса между приходи и разходи.

Към 31.12.2014 г. общо приходите на „Казанлъшка Искра” ЕООД са в размер на 48 000 лв. Най-голям дял в структурата на приходите заемат тези от продажба на услуги /рекламна дейност и обяви/, които през отчетния период са 38 000 лв., а през 2013 г. са били в размер на 41 000 лв.

През 2014 г. абонаментът на вестника е увеличен на 160 броя, с около 40 броя повече спрямо 2013 г.

Другите приходи от дейността са в размер на 2 000 лв., като това са приходи от наем и префактуриране на ток.

Общо разходите на „Казанлъшка Искра“ ЕООД към 31.12.2014 г. са в размер на 48 000 лв., разпределени както следва:

- Разходи за външни услуги - 17 000 лв.;

- Разходи за суровини и материали - 3 000 лв.;

- Разходи за възнаграждения на персонала - 23 000 лв., като през 2013 г. същите са били в размер на 25 000 лв.;

- Разходи за осигуровки – 4 000 лв.;

- Други разходи - 1 000 лв.;

През отчетния период дружеството изчиства своите задължения.

„Казанлъшка Искра“ ЕООД приключва 2014 година с нулев финансов резултат“

Във връзка с гореизложените мотиви Кметът на Общината предлага проект за решение, който ОбС приема.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3, и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2014 година на „Казанлъшка Искра” ЕООД,  ЕИК 833121152, със седалище и адрес на Управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ № 2.

2. Освобождава от отговорност за 2014 година Управителя на „Казанлъшка Искра” ЕООД -  Кристалина Златева Вълчева.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220