РЕШЕНИЕ
№ 1339
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

Относно: ОС_3648/01.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на 'Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - д-р Петър Лучев.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приeмат от общите им събрания, в случая, Общински съвет - Казанлък.

Д-р Петър Лучев - Управител на „Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД, с писмо с вх. № 91-00-17#1/23.03.2015 г. предоставя за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2014 година на  дружеството, на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

 „ДКЦ  Поликлиника - Казанлък” ЕООД е търговско дружество със 100 % общинско участие.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинската наука своевременна, достъпна и качествена специализирана извънболнична медицинска помощ,  насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на общината.

Цялата здравна дейност на ДКЦ „Поликлиника - Казанлък” ЕООД е насочена към усъвършенстване организацията на управление на здравеопазване в изпълнение целите и задачите на здравната реформа с оглед по-пълно удовлетворяване потребностите на населението от специализирана до болнична медицинска помощ.

Капиталът на дружеството е 228 000 лв., разпределен на 22 800 дяла по 10 лв. всеки.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Казанлък.

Дружеството е с едностепенна система на управление. То се представлява и управлява от управителя – Д-р Петър Иванов Лучев.

През 2014 г. не са извършени промени в капитала и в органите на управление на дружеството.

В ДКЦ „Поликлиника - Казанлък” ЕООД работят 26 лекари и 24 специалисти по здравни грижи. Дружеството разполага със специализирани кабинети по 16 медицински специалности, медико-диагностична клинична лаборатория, медико-диагностична лаборатория по образна диагностика, сектор по физикална и рехабилитационна медицина и манипулационна.

През отчетния период през дружеството са преминали на преглед 50 491 пациенти, а през 2013 година – 56 949 пациенти.

Към 31.12.2014 година списъчният брой на наетите лица по трудово правоотношение е 60  човека, а средносписъчният – 50,41 човека, в това число по договор за управление – 1 лице. За съпоставка през 2013 година списъчният брой на наетите лица е 62 човека, а средносписъчният – 50,79 човека.

Средната работна заплата в дружеството през 2014 г. е в размер на 940,33 лв., като при изчислението й, не е включено възнаграждението на управителя. За сравнение през 2013 година средната работна заплата в ДКЦ „Поликлиника - Казанлък” ЕООД е била в размер на 875,19 лв., през 2012 г. - 839,96 лв., през 2011 г. – 712,73 лв., а през 2010 г. – 619,05 лв.

Начисленият брутен фонд „Работна заплата“ за 2014 г. е 557 486,16 лв., без възнаграждението на управителя, а за 2013 г. е бил 522 863,57 лв., т.е. увеличил се е с 34 622,59 лв.

От там и средната работна заплата на едно лице се увеличава от 875,19 лв. на 940,33 лв.

Основните източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Районна здравноосигурителна каса, доброволни здравноосигурителни фондове,  свободен прием, потребителски такси и собствени приходи от наеми.

Общо приходите за 2014 година са в размер на  971 408,90 лв., а за същия период  през 2013 г. са били - 1 018 125,96 лв.

По източник, приходите от оперативна дейност за 2014 г., в размер на 968 920,35 лв. се разпределят както следва:

- От РЗОК – 721 289,26 лв., а през 2013 г. са били – 717 468,82 лв.

- От свободен прием и от потребителска такса – 65 895,00 лв., а през 2013 година са били  68 194,42 лв.

- От дежурен кабинет за неотложна помощ – 60 490,84 лв., а през 2013 г. са били – 59 153,19 лв.

- От др. здравноосигурителни фондове – 8 498,14 лв., а през 2013 г. са били – 13 469,93 лв.

- От наеми – 88 206,08 лв., а през 2013 г. са били – 83 937,15  лв.

- Други – 16 809,15 лв., а през 2013 г. са били – 15 855,19 лв.

- От финансирания – 7 731,88 лв., а през 2013 г. са били – 7 765,32 лв.

През отчетния период са отчетени извънредни приходи в размер на 1 441,29 лв., в които влизат: отписани задължения с изтекъл давностен срок за 1 006,40 лв., получена застрахователна премия за счупени прозорци в сградата в размер на 424,43 лв. и излишъци от материални запаси – 10,46 лв.

Като цяло приходите за отчетния период спрямо предходната 2013 година са намалели с 4,62 %, от 1 018 хил. лв. за 2013 година на 971 хил. лв. за 2014 г.

Общите разходи за 2014 година са в размер на 995 хил. лв., а за същия отчетен период през 2013 година са били 1 003 хил. лв., т.е. намалели са с 0,80 %.

Разходи за материали през 2014 г. са намалени на 81 хил. лв., като през 2013 г. са били в размер на 85 хил. лв.

Разходите за външни услуги през 2014 година са 133 хил. лв., като същите през 2013 година са били в размер на 175 хил. лв., т.е. намалени са с 42 хил. лв.

Разходите за амортизации през 2014 година са 36 хил. лв., а през 2013 година са били в размер на 32 хил. лв., т.е. завишени са с 4 хил. лв.

През отчетния период дружеството закупува със собствени средства - 3 бр. дълготрайни материални активи, на стойност 20 544,00 лв. 

Разходите за възнаграждения и осигуровки през 2014 г. са се увеличили с 46 хил. лв. в сравнение със същите през 2013 г. Начислените средства за фонд работна заплата през 2014 г. са в размер на 605 хил. лв., а разходите за осигуровки - 103 хил. лв.

Начислените и изплатени възнаграждения и осигуровки за отчетния период в размер на 708 хил. лв., отнесени към приходите от медицинска дейности в размер на 857 хил. лв. са 82,61 %. Относителният дял за същия период на 2013 г. е 77,07 %, а на 2012 г. е 73,27 %.

Възнагражденията са най-голямото разходно перо за дружеството.

 „Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД приключва 2014 година със счетоводна загуба в размер на 23 278,40 лв., а след преобразуване данъчният финансов резултат отново е данъчна загуба в размер на 17 311,92 лв.“

Предложеният от Кмета на Общината проект за решение се приема от общинските съветници.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2014 година на „Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД, ЕИК 123527016, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Стара планина“ № 12.

2. Дава съгласие с неразпределената печалба от минали години в размер на 12 470,85 лв. (дванадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева и осемдесет и пет стотинки) да се покрие част от текущата загуба от 2014 година, която възлиза на 23 278,40 лв. (двадесет и три хиляди двеста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки).

3. Оставя като непокрита загуба 10 807,55 лв. (десет хиляди осемстотин и седем лева и петдесет и пет стотинки).

4. Освобождава от отговорност за 2014 година Управителя на „Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД - Д-р Петър Иванов Лучев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Д-р Петър Лучев – Управител на „Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220