РЕШЕНИЕ
№ 1340
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3653/02.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. на МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приeмат от общите им събрания, в случая Общински съвет. Д-р Кети Маналова - Владкова, управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък, с писмо с вх. № 91-00-17#4/26.03.2015 г. предоставя за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2014 год. на  дружеството, на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Казанлък“ е вписана в Търговския регистър на Старозагорски окръжен съд по ф.д. № 1910/2000 г. Дружеството е регистрирано с капитал 945 хил. лв., който е внесен напълно.

С Удостоверение № 20090814103622/14.08.2009 г. Агенция по вписванията регистрира в Търговския регистър Еднолично дружество с ограничена отговорност МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД.

Към 31.12.2014 г. капиталът на дружеството е 6 762 979 лева, разпределен в 1 дял по 6 762 979 лв. Промените са вписани в Агенцията по вписванията.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Казанлък.

Лечебното заведение обслужва население от 104 512 жители от 5 общини: Казанлък, Мъглиж, Павел Баня, Гурково и Николаево.

Общо броят на леглата в лечебното заведение към 31.12.2014 г. е 290, като средносписъчният им брой е 211.

Броят на преминалите болни за последните 4 години варира от 11 500 до 13 500 човека и е относително постоянен, като през 2014 г. преминалите болни са 10 213 човека. Използваемостта на леглата в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД варира от 50 % до 79 %, при използваемост за 2014 г. – 65,42 %.

Лечебното заведение има добре развита номенклатура от оказвани болнични услуги, което я позиционира като многопрофилно болнично заведение от районен тип. МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД се разделя на следните основни функционални блока: Консултативно-диагностичен блок, Стационарен блок, Административен блок и аптека.

 

Текущите задължения на лечебното заведение са посочени както следва:

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ:                                                  

2011 г.

/хил. лв./

2012 г.

/хил. лв./

2013 г.

/хил. лв./

2014 г.

/хил. лв./

1.

„Софарма Трейдинг” АД

502

572

579

405

2.

„Хигия” ЕАД

503

280

 76

35

3.

„Чардаклиев” ЕООД

61

108

128

51

4.

„Либра” ЕАД

180

164

116

50

5.

„Медекс” ООД

67

59

149

159

6.

Други доставчици

591

608

1 033

819

7.

Задължения към персонала

361

467

541

507

8.

Задължения към осиг. предприятия

106

136

164

128

9.

Данък за общините

 13

23

53

63

10.

Данък по ЗДОФЛ

24

27

32

26

11.

Задължения към други кредитори

91

92

159

78

 

ОБЩО:

2 499

2 536

  3 030

2 321

 

Тенденция на задълженията към доставчици по години:

Задължения към доставчици 2008 г. – 3 257 хил. лв.

Задължения към доставчици 2009 г. – 2 614 хил. лв.

Задължения към доставчици 2010 г. – 2 505 хил. лв.

Задължения към доставчици 2011 г. – 1 904 хил. лв.

Задължения към доставчици 2012 г. – 1 791 хил. лв.

Задължения към доставчици 2013 г. – 2 081 хил. лв.

Задължения към доставчици 2014 г. –  1 519 хил. лв.

 

Обща тенденция на приходите, разходите и преминалите болни по години

 

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Общо приходи /хил. лв./

8 367

8 900

8 935

7 626

Общо разходи /хил. лв./

8 148

9 061

9 014

7 864

Общо преминали болни

11 596

12 081

11 698

10 213

 

Общо разходи на дружеството по години

 

Разходи по икономически елементи

2011 г.

/хил. лв./

2012 г.

/хил. лв./

2013 г.

/хил. лв./

2014 г.

/хил. лв./

Разходи за материали

2 090

2 248

2 166

1 629

Разходи за външни услуги

1 634

1 823

1 785

1 009

Разходи за амортизации

   165

   182

   187

308

Разходи за възнаграждения

3 077

3 647

3 724

3 782

Разходи за осигуровки

   601

   695

   704

684

Други разходи

   413

   466

   430

431

ОБЩО:

7 980

9 061

8 996

7 843

 

 

Източници на финансиране на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД през 2014 г.:

Приходи от НЗОК – 6 587 хил. лв. – 86 %

Приходи от потребителски такси – 81 хил. лв. – 1 %

Приходи от клинични проучвания – 117 хил. лв. – 2 %

Приходи от физически лица – 103 хил. лв. – 1 %

Приходи от МЗ – 412 хил. лв. – 5 %

Други финансирания – 141 хил. лв. – 2 %

Други приходи – 185 хил. лв.

ОБЩО ПРИХОДИ – 7 626 хил. лв.

 

Структура на персонала в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД през отчетната 2014 г.:

Лекари – 69,5 човека /в т.ч. лекари с една и повече специалности/

Медицински сестри – 174 човека

Фармацевт – 1 човек

Висш немедицински персонал – 12,5 човека

Друг персонал, включително санитари – 131 човека

Средната работна заплата на персонала за 2014 г. е 778 лева, при средна работна заплата за страната 875 лева за 3-то тримесечие на 2014 година.

Дружеството приключва 2014 година със загуба в размер на 220 хил. лв. Избраният регистриран одитор „Одит - Симеонова“ ЕООД, гр. Пловдив, с управител - Атанаска Георгиева Симеонова, заверява Годишния финансов отчет за 2014 г. на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък без забележки.“

С аргументите, изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2014 год. на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД, ЕИК 123540775, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“ № 16.

2. Освобождава от отговорност за 2014 год. управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Д-р Кети Петрова Маналова - Владкова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Д-р Кети Маналова - Владкова – Управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За”  29. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220