РЕШЕНИЕ
№ 1341
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3666/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Венелин Киров.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приeмат от общите им събрания, в случая Общински съвет. Венелин Киров, управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД, с писмо с вх. № 91-00-17#5/31.03.2015 г. предоставя за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2014 год. на  дружеството, на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

Дружеството има разработена своя счетоводна политика. Спазени са изискванията определени от Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан. Прилага се централизирана организация на счетоводството.

Пълна информация за финансовото състояние на дружеството се съдържа в баланса, а за ефективността - в отчета за приходи и разходи.

През 2014 г. дружеството отчита:

Приходи – 138 219 лв.

Разходи – 135 029 лв.

Печалба – 3 190 лв.

Основен капитал – 5 000 лв.

Допълнителни резерви – 72 578 лв.

Неразпределена печалба – 10 440 лв.

Непокрита загуба – 3 587 лв.

Собствен капитал – 87 621 лв.

През отчетния период 2014 г. „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД има следните краткосрочни задължения:

Задължения към персонала – 4 654 лв.

Задължения към осигурителни предприятия – 1 823 лв.

Данъчни задължения – 6 775 лв.   

Дружеството няма банкови кредити.

Изразходваният Фонд работна заплата за 2014 г. е в размер на 69 233 лв. В това число са включени и възнагражденията на управителя.

Средномесечната работна заплата на персонала за 2014 година е в размер на 444 лв., средногодишната - в размер на 5 326 лв., при списъчен брой 13 човека.“

Проектът за решение се приема от общинските съветници.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2014 година на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД, ЕИК 123733087, със седалище и адрес на управление: град Казанлък, обл. Стара Загора, пл. „Севтополис“ № 14.

2. Освобождава от отговорност за 2014 година Управителя на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД - Венелин Василев Киров.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Венелин Киров – Управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220