РЕШЕНИЕ
№ 1342
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3664/06.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на 'Балканинвест' ЕООД и освобождаване от отговорност Управителя на дружеството - Петко Карагитлиев.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приeмат от общите им събрания, в случая Общински съвет. Петко Карагитлиев, управител на „Балканинвест” ЕООД, гр. Казанлък, с писмо с вх. № 91-00-17#2/18.03.2015 г. предоставя за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2014 год. на  дружеството, на основание чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Балканинвест” ЕООД е търговско дружество със 100 % общинско участие. През отчетния период „Балканинвест” ЕООД осъществява основната си дейност в следните направления:

1. Услуги на граждани, фирми: експертни и пазарни оценки на недвижими имоти, технически процедури при сделки с недвижими имоти, ценообразуване, техническа и юридическа помощ на граждани, фирми, вещи лица в Районен съд, подготовка на документи за въвеждане на обекти в експлоатация и други подобни.

2. Събиране на наеми за метални или бетонни гаражни клетки, поставени на общински терени.

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ:

 

Приходи от:

Отчет 2014 г. в лв.

Приходи от дейността

6 372

В т. число

 

Инвеститорски контрол

 

Приходи от СМР

 

Услуги на граждани, фирми и др.

6 369

Приходи от лихви

  3

Общо приходи

6 372

Приходи за едно заето лице месечно

265

Средна РЗ – брутна

428

Счетоводна печалба/загуба

- 31 497

От направената справка на приходите и разходите за 2014 г. се вижда, че дружеството формира загуба, която е вследствие на липсата на приходи от строителство, което е основната дейност.

Разходите за дейността на „Балканинвест” ЕООД се формират от: разходи за материали и външни услуги, разходи за работна заплата, социални осигуровки, амортизация на дълготрайните материални активи, други разходи подробно описани в годишния отчет за 2014 година.

През отчетните периоди, дружеството е обслужвало редовно и стриктно всички свои задължения към доставчици и държавни организации.

Всички задължения към Националната агенция за приходите и Националната здравноосигурителна каса са редовно плащани.

Дружеството не е теглило кредити, не е извършвало сделки с имущество на дружеството и няма задължения към кредитни институции.“

Във връзка с гореизложеното Кметът на Общината предлага проект за решение, който ОбС приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2014 год. на „Балканинвест” ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Славянска“ № 10.

2. Освобождава от отговорност за 2014 г. управителя на „Балканинвест” ЕООД – Петко Константинов Карагитлиев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Петко Карагитлиев – Управител на „Балканинвест” ЕООД

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220