РЕШЕНИЕ
№ 1343
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3710/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот /ПИ/ №109021 от 2.207 дка, представляващ индивидуално застрояване, собственост на Анна Ангелова Атанасова. Трасето преминава по ПИ № 000030, ПИ № 000057, ПИ №000494 - полски пътища и №000029-IV клас път, всички публична общинска собственост и в собствения ПИ № 109021 в местност 'Ерликая', землище с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Представеният проект е разработен и внесен за разглеждане и одобряване от Анна Ангелова Атанасова, (заявление №194-А-295-5 от 20.8.2014г.) - собственик на ПИ №109021 от 2.207 дка, представляващ индивидуално застрояване, при граници и съседи: ПИ: №109022 - частна нива и ПИ №000495, №000057, №000494 - общински полски пътища, всички в местност „Ерликая“, землище село Копринка.

За ПИ №109021 е одобрен план за застрояване със Заповед №750/13.07.2011 година на Кмета на Община Казанлък и с начин на трайно ползване „Градински център“.

На основание чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 с Решение № 1019 от 30.06.2014 г., Общински съвет - Казанлък е разрешил изработване на Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура. Съгласно Становище № 1614 от 03.11.2009 г. /актуализирано 02.2014 г./ на ЕВН „Електроразпределение България“ АД, трасето на кабелната линия започва от ТП-3, к-та „Мебел“, с. Копринка.

Изготвен е проект на парцеларен план на подземен електропровод, преминаващ през ПИ: ПИ №000030, №000057, №000494 - общински полски пътища и №000029 - IV клас общински път. Общата дължината на трасето е 631.36 м, а общия сервитут 1264.77 кв. метра.

Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 към Министерството на земеделието и храните с Решение № 9 от 21.11.2014 г. е утвърдила трасе за проектиране на електропровод за захранване на ПИ № 109021 в землището на с. Копринка.

Съобщението за изработения Парцеларен план е обнародвано в Държавен вестник, брой 9 от 03.02.2015 година на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ. Проектът е одобрен на ОЕСУТ с Решение № 22, Протокол № 08 от 09.04.2015 г.“

Предвид изложеното до тук Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,

 

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява Парцеларен план  на подземен елeктропровод  за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 109021 от 2.207 дка, представляващ индивидуално застрояване, собственост на Анна Ангелова Атанасова.

Трасето преминава по Поземлен имот № 000030 (дължина 2.81 метра, сервитут 5.61 кв. м) - полски път; Поземлен имот № 000057 (дължина 570.41 метра, сервитут 1142.9 кв. м) - IV клас път; Поземлен имот № 000494 (дължина 39.83 метра, сервитут 79.63. кв. м) - полски път; Поземлен имот № 000029 - (дължина 14.59 метра, сервитут 29.18 кв. м) - полски път, всички публична общинска собственост и в собствения Поземлен имот № 109021 (дължина 3.72 метра, сервитут  7.45кв. м), находящ се в местността „Ерликая“, в землището на село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563 с обща дължина 631.36 метра и общ сервитут 1264.77 кв. метра.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Анна Ангелова Атанасова от гр. Казанлък, “Изток“, бл. 15, вх. Б, ап. 30 в качеството й на Възложител.

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220