РЕШЕНИЕ
№ 1344
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3668/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имот с идентификатор 27499.181.14, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В общинска администрация е постъпило заявление вх.№ 168–2529–1/05.03.2015г. от Христофор Тошков Дончев собственик на “ХРИМИ-2008“ ЕООД с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имот с идентификатор 27499.181.14, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, Община Казанлък.

Имот с идентификатор 27499.181.14 е с начин на трайно ползване „Нива“, с площ от 1,773 дка и граничи със следните поземлени имоти: 27499.181.63 – Полски път, 27499.181.57 – Индивидуално застрояване, 27499.181.8 – Нива, 27499.181.7 – Нива, 27499.181.6 – Нива, 27499.181.73 – Етерично – маслени култури. Транспортният достъп до имота ще се осъществява през имот с идентификатор 27499.181.63 – Полски път.

Имотът попада в смесена обслужващо-производствена зона (СОП), съгласно ОУП „Долината на тракийските владетели“.

Желанието на Възложителя е във връзка с инвестиционни намерения да изгради жилищни сгради, което налага изработването на ПУП – ПЗ и промяна на предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване за „Жилищно строителство“.

Заданието за изработване на ПУП - ПЗ е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, на основание чл. 125, ал.7 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет одобрява Заданието, съставено от Възложителя.“

Като взима под внимание изложеното до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.14, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, Община Казанлък, граничещ с поземлени имоти: 27499.181.63 – Полски път, 27499.181.57 – Индивидуално застрояване, 27499.181.8 – Нива, 27499.181.7 – Нива, 27499.181.6 – Нива, 27499.181.73 – Етерично – маслени култури, с цел промяна на предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване за „Жилищно строителство“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

„ХРИМИ-2008“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ЕИК 200003564, и с Управител Христофор Тошков Дончев – Заявител.

 

Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220