РЕШЕНИЕ
№ 1345
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3636/27.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно Предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото задължение на Мехмед Мустафа Мустафа от гр. Крън, ул. 'Братан' № 4А, което е в размер на 1 303 лв.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В деловодството на Община Казанлък е постъпила преписка от Администрацията на Президента на Република България, образувана по молба с вх. № 94-05-162/19.11.2014 г. от Мехмед Мустафа Мустафа, с адрес: гр. Крън, ул. ”Братан” № 4-А, за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Съобразено с процедурата по опрощаване е комплектована преписка по случая.

Община Казанлък изиска мотивирано становище от ТД на НАП, гр. Пловдив за задълженията на Мехмед Мустафа Мустафа, от което е видно, че към 18.02.2015 г. включително задължението на лицето Мехмед Мустафа е в размер на 1303 лв. (главница – 1 035,20 лв., лихва – 267,80 лв.). Задължението на Мехмед Мустафа е от здравно осигурителни вноски за периода 2009-2013 г.

Мехмед Мустафа Мустафа  е семеен. Има двама пълнолетни сина. Живее със съпругата си  и единия син. Той е безработен, регистриран в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Казанлък. Декларираният доход на семейството е от пенсията на съпругата на Мехмед Мустафа в размер на 230 лв. От извършване на проучване на имущественото състояние на лицето се констатира, че притежава недвижим имот – земя и сграда, находяща се в гр. Крън, недвижим имот – земя и сграда, находящ се в с. Нова бяла река, област Шумен и недвижим имот-земя,  находящ се в с.Нова бяла река, област Шумен. Няма данни за декларирани МПС и ППС. Няма регистрирана фирма.

Молителят Мехмед Мустафа Мустафа предоставя следните документи:

1. Декларация за семейно и материално положение;

2. Декларация от молителя за разкриване на данни;

3. Въпросник – сведение (попълнен от Общинска администрация);

4. Удостоверение по декларирани данни от Дирекция МДТ - гр. Казанлък;

5. Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда” – гр. Казанлък;

6. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане”

Съгласно чл.2 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата във връзка с чл.213 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, задължението към държавата се опрощава в случаите, при които длъжника няма имущество, върху което да се извърши принудително изпълнение. От извършената проверка става ясно, че задължението на Мехмед Мустафа Мустафа към настоящия момент е събираемо – лицето притежава имущество, достатъчно за обезпечаване на вземането.“

Предложеният от Кмета на Общината проект за решение се приема от Общинския съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 98,

т. 12 от Конституцията на Република България,

  

Р Е Ш И:

 

Предлага на Президента на Република България да не бъде опростено дължимото  задължение в размер на 1303,00 лв. на Мехмед Мустафа Мустафа, адрес: гр. Крън,  ул. „Братан” № 4-А.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Мехмед Мустафа Мустафа, адрес: гр. Крън,  ул. „Братан” № 4-А.

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „За”  23. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220