РЕШЕНИЕ
№ 1346
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3595/13.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 27499.182.10 от 3443 кв. м, представляващ 'нива', собственост на Стефан Тодоров Стефанов, находящ се в местност 'Под Енина', землище на с. Енина общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Представеният проект е разработен и внесен за разглеждане от  Стефан Тодоров Стефанов (Заявление № 194-С-5168/03.111.2014 г.) - собственик на ПИ №27499.182.10 от 3443 кв. метра - нива, при граници и съседи ПИ: полски път: № 181.183 и частни ниви: № 182.11; № 182.9 и № 182.65, всички в местност „Под Енина“, землище село Енина ЕКАТТЕ: 27499.

На основание чл. 124А, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 с Решение № 987 от 28.05.2014 година, Общински съвет - Казанлък е разрешил изработване на Парцеларен план.

Съгласно Предварителен договор № 1120857652/2014 година на ЕВН „България Електроразпределение“ ЕАД, трасето на кабелната линия започва от най-близкия бетонов стълб в регулацията на селото по ул. “8-ми януари„ на въздушна линия ниско напрежение, захранена от извод „Б“ на ТП/БКТП № 8 Енина. В имота ще бъде изградена селскостопанска постройка. На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е обнародвано съобщение за изработения Парцеларен план в Държавен вестник, бр. 95818.11.2014 г.

С Решение № 1/29.01.2015 година Комисията по чл. 17, ал.1, т. 1 от ЗОЗЗ на основание чл. 22, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 32, ал. 1 от ППЗОЗЗ е утвърдила трасе за проектиране на обекта.

Проектът за Парцеларен план е разгледан на ОЕСУТ и одобрен с Решение № 10, Протокол № 03 от 12.02.2015 година.“

Предложеният от Кмета на Общината проект за решение се приема от общинските съветници.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява Парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на  електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 27499.182.10 от 3443 кв. метра,  представляващ „Нива“, собственост на Стефан Тодоров Стефанов. 

Трасето преминава по следните Поземлени имоти - общинска собственост: № 27499.179.25 - напоителен канал (6,0 метра дължина, 12,0 кв. метра сервитут); № 27499.179.101 (3,4 метра дължина, 5,81 кв. метра сервитут) и № 27499.181.183(85,5 метра дължина, 174,65 кв. метра сервитут) - за селскостопански и горски ведомствени пътища; № 27499.179.397 (78,18 метра дължина, 158,26 кв. метра сервитут) - пасище, всички  в местност „Под Енина“, землище село Енина ЕКАТТЕ: 27499 с обща дължина 180 метра и общ сервитут 362 кв. метра.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;

Стефан Тодоров Стефанов от град Крън, общ. Казанлък, ул. „Градинска“ № 2 в качеството му на Възложител.

 

Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които „За”  23. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220