РЕШЕНИЕ
№ 1347
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3594/13.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 010064 от 7,549 дка, представляващ 'нива', собственост на Милко Руменов Руженов, в местност „Баиролу“, землище с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „Представеният проект е разработен и внесен за разглеждане от Милко Руменов Руженов (Заявление № 194-М-5705-1/10.11.2014 г.) - собственик на ПИ № 010064 от 7.549 дка нива, при граници и съседи ПИ: полски път: № 010068 и частни ниви № 010035, № 010036, № 010037, № 010038, № 010041, № 010065 и № 010063, всички в местност „Баиролу“, землище село Хаджидимитрово ЕКАТТЕ:77027.

На основание чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 988/2014 г., Общински съвет -Казанлък е разрешил изработване на Парцеларен план.

Съгласно Предварителен договор № 1120845689/2014 година на ЕВН „България Електроразпределение“ ЕАД, трасето на кабелната линия започва от Стълб № 78, намиращ се в североизточния край на регулацията на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък. За имота има одобрен проект и издадено разрешение за строеж за селскостопанска постройка със застроена площ от 34.4 кв. метра.

На основание чл. 128 ал.1 съобщението за изработен парцеларен план е публикувано в Държавен вестник, бр. 98 от 28.11.2014 г.

С Решение № 1 от 29.01.2015 година Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ на основание чл. 22, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от ППЗОЗЗ, е утвърдила трасе за проектиране на обекта.

Проектът е разгледан на Общински експертен съвет по устройство на територията и одобрен с Решение № 11, Протокол № 03/12.02.2015 година.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява Парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 010064 от 0.611 дка, представляващ нива, собственост на Милко Руменов Руженов.

Трасето преминава през Поземлен имот № 000059 - овраг, промойна, публична общинска собственост (дължина 125,02 м, сервитут 250,6 кв. м); Поземлен имот № 000066 (дължина 4,1м, сервитут 8,2 кв. м) и Поземлен имот № 000068 (дължина 68,68 м, сервитут 137,20 кв. м) - полски пътища, публична общинска собственост и Поземлен имот № 000063 (дължина 26,02 м, сервитут 52,04 кв. м) – Територии, използвани за други трайни насаждения, общинска частна  Поземлен имот № 010064 (дължина 1,29 м, сервитут 2,58 кв. м) - нива, собственост на Възложителя, всички  в местност „Байролу“, землище село Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ: 77027 с обща дължина 225,11метра и общ сервитут 450,62 кв. метра .

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;

Милко Руменов Руженов от с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък ул. “Комсомолска“ № 32, в качеството му на Възложител.

 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За”  26. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220