РЕШЕНИЕ
№ 1348
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64


Относно: ОС_3590/12.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване и план-схема за водоснабдяване и канализация на Поземлен имот № 182195, местност „Старите лозя“ в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх.№ 194-С-5866-1/09.02.2015 г. от Светослав Светлозаров Терзиев, чрез пълномощник Мария Михаилова Пашалова, с искане за издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване и План-схема за водоснабдяване и канализация на Поземлен имот № 182195, местност „Старите лозя“ в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 35167.

Имот № 182195 е с начин на трайно ползване „Изоставена нива“, с площ 1,020 дка и граничи  Поземлен имот № 182210 – „Други селскостопански територии“,  Поземлен имот № 000198 – Полски път, Поземлен имот № 182196 – „Други селскостопански територии“, Поземлен имот № 182198 – „Други селскостопански територии“, Поземлен имот № 182191 – „Други селскостопански територии“, Поземлен имот № 182194 – лозе, Поземлен имот № 182213 – „Други селскостопански територии“.

Желанието на Възложителя е да изработи ПУП – ПЗ на имота, с цел промяна на предназначението на земята от „Изоставена нива“ в „За жилищни нужди“ (“За малкоетажно жилищно застрояване“).

Достъпът до имота ще се осъществява от Поземлен имот № 000198 – Полски път.

Имотът попада в територия с предназначение Зза обработваема земя“ - трайни насаждения, съгласно ОУП на гр. Казанлък.

На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, Заданието за изработване на ПУП - ПЗ е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти, извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на  Общинския съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет – Казанлък следва да одобри Заданието, съставено от Възложителя.“

Предложеният от Кмета на Общината проект за решение се приема от ОбС.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и План-схема за водоснабдяване и канализация на Поземлен имот № 182195, местност „Старите лозя“ в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 35167, граничещ с Поземлен имот № 182210 – „Други селскостопански територии“, Поземлен имот № 000198 – Полски път, Поземлен имот № 182196 – „Други селскостопански територии“, Поземлен имот № 182198 – „Други селскостопански територии“, Поземлен имот № 182191 – „Други селскостопански територии“, Поземлен имот № 182194 – лозе и Поземлен имот № 182213 – „Други селскостопански територии“, с цел промяна предназначението на земята от „Изоставена нива“ в индивидуално застрояване „За жилищни нужди“ с ниско етажно свободно застрояване.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Славена Нейкова Терзиева, законен представител на Светослав Светлозаров Терзиев,  с адрес  гр. Казанлък, ул. “Банянска“ № 15, вх. А, ап.12 Заявител, чрез пълномощник Мария Михаилова Пашалова.

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220