РЕШЕНИЕ
№ 1349
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 13.05.2015 г., Протокол № 64

 

Относно: ОС_3589/12.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлен имот № 000162, местност „Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. № 168–907–1/12.02.2015 г. от Васко Христов Василев, собственик на ЕТ “В.В.-ВАСКО ВАСИЛЕВ“ с искане за издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 000162, находящ се в местността „Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, Община Казанлък, с ЕКАТТЕ 77027.

Имот № 000162 е с начин на трайно ползване „Стопански двор“, с площ от 0,617 дка и граничи с Поземлен имот № 000123 – Стопански двор, Поземлен имот № 000161 – Стопански двор, Поземлен имот № 000124 – Полски път.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява през Имот № 000124 – Полски път.

Имотът попада в смесена обслужващо-производствена зона (СОП), съгласно ОУП „Долината на тракийските владетели“.

Желанието на Възложителя е във връзка с инвестиционни намерения да изгради пункт за изваряване на ракия,  без промяна на предназначението на земята, като предназначението на имота бъде за „производствени  и складови дейности“ с ниско етажно свободно застрояване.

Заданието за изработване на ПУП - ПЗ е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, на основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на  Общински съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет одобрява Заданието, съставено от Възложителя по чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ.“

Предложеният от Кмета на Общината проект за решение се приема от общинските съветници.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън, границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 000162, находящ се в местността „Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 77027, граничещ с Поземлен имот № 000123 – Стопански двор, Поземлен имот № 000161 – Стопански двор, Поземлен имот № 000124 – полски път, с предназначение за „Производствени и складови дейности“, с ниско етажно свободно застрояване.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

ЕТ „В.В.-ВАСКО ВАСИЛЕВ“ със седалище и адрес на управление с. Хаджидимитрово, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Българка“ № 2, ЕИК 833130075, собственик Васко Христов Василев – Заявител.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220