РЕШЕНИЕ
№ 1350
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2015 г., Протокол № 65

Относно: ОС-3756/15.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на наемна цена на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд и разсрочено плащане.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че във връзка с новите изменения на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и по специално чл. 37 и – отдаване на мери, пасища и ливади от ОПФ, Община Казанлък извърши следното:

„1. Проведени са заседания на комисиите, назначена със Заповед № 432/05.03.2015 г. на Кмета на община Казанлък и е извършено разпределение на имотите – мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване. Протоколите от съвещанията на комисиите са публикувани на сайта та Община Казанлък до 1.05.2015 г.

2. Възложена е и е изготвена пазарна оценка на всички имоти с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади в 20–те населени места на община Казанлък, като наемът за декар е според категорията на земята и варира от 7,04 лв./дка за 9 категория, до 11,60 лв./дка за 3 категория /мери и пасища/. При ливадите – наемът за декар земя е от 14,50 лв./дка за 3 категория до 8л./дка за 8 категория.

3. На 13.05.2015 г. по покана на  Община Казанлък се проведе среща със животновъди, на които са отдадени мери и пасища. На срещата бяха обсъдени следните проблеми:

- Досега наемателите на мери и пасища заплащаха наем за  допустими за подпомагане декари на цена 1,00 лв. за декар, като това беше прието с решението на Общински съвет. При сегашните условия цената е в пъти по-висока и се изчислява върху целият имот. 

-  Наемната цена се заплащаше до 28.02. следващата година, т.е. след като животновъдите получат полагаемите им се субсидии.  В промяната на  ЗСПЗЗ чл. 37 и, ал. 12 е регламентирано, че Кметът на общината сключва договор за наем, след заплащане на наемната цена.

Съгласно измененията на  чл. 100, ал. 9 от Правилник за прилагане на закон за собствеността и ползване на земеделските земи,  Кметът на общината сключва договор за наем на цена, определена по пазарен механизъм,  но не по –ниска от средното годишно рентно плащане за землището или за общината. С Протокол № 2 от 17.02.2015 г., на Комисия назначена със Заповед № РД – 07- 220/14. 07. 2015 г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” Стара Загора е определила за община Казанлък средно годишно рентно плащане  за ползване на мери и пасища - 7,04 лв./дка, а на ливадите - 7,00 лв. / дка“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 /и/,   от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема наемната цена на декар за имоти с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади да бъде средно годишно рентно плащане, определено  за община Казанлък.

2. Поради несъответствие на площите по КВС /карта на възстановената собственост/ и площите по ИСАК /интегрирана система за администриране и контрол/, в договора да бъде упомената площта, която реално е заявена и призната в Общинска служба “Земеделие” по ИСАК и наемът да се изчислява върху тази площ.

3. При сключване  на договора наемна цена да се заплаща на две равни вноски. Първата вноска при сключване на договора, а втората вноска - до 30.12. на текущата година. Наемната цена за всяка следваща година да се заплаща  на две равни вноски, като първото плащане е до 30 юни, а второто до 30 декември на съответната година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  23. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220