РЕШЕНИЕ
№ 1351
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2015 г., Протокол № 65


Относно: ОС-3780/21.05.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване на Меморандум за сътрудничество между община Казанлък и Българската академия на науките.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че: „Ръководството на БАН инициира създаване на Национална мрежа от Регионални академични центрове /РАЦ/, която обхваща почти всички областни градове, като се цели да се създадат условия и предпоставки за пълноценно сътрудничество и интеграция между институтите на БАН и техните подразделения в отделните региони на страната с университетите, индустриалците и общините разположени на тяхната територия.

За кратък период от време бяха създадени Регионални академични центрове в София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Добрич, Габрово, Шумен, Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград, Разград, Монтана, Враца градове с определено академично присъствие – университети, висши училища, колежи, индустриални организации /фирми/ и общински ръководства осъзнали потребности от едно по-ефективно сътрудничество между науката, индустрията и духовното развитие на съответните региони.  Към месец декември 2014 г. меморандуми за научно-техническо  сътрудничество са подписали и Общините на градовете Гюргево, Драма, Серес, както и Университетът в град Ниш и Тракийският университет в Одрин.

Целта на създадените РАЦ в страната е те да се утвърдят, като средища, които генерират възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати обслужващи общинските и национални управленски организации и институции.

Основните насоки на взаимодействието и сътрудничеството между партньорите в РАЦ са определени в сключените между тях и Ръководството на БАН  Меморандуми за сътрудничеството с Общините и Споразумения за сътрудничество с отделните членове.

Партньорите на РАЦ участват ефективно в съвместно организирани образователни и квалификационни програми, както и при усвояване на структурните фондове подпомагащи развитието на отделните общини.

На общинско ниво, партньорите на РАЦ съдействат и участват при разработването на програми и проекти, свързани със социално икономическото развитие, образованието, опазване на околната среда и устойчивата използване на природните ресурси на територията на съответната община.

Дейността и усилията на партньорите на РАЦ са насочени към създаване и развитие на регионални технологични центрове, бизнес инкубатори и технологични паркове за трансфер на технологии.

Ръководството на БАН, като партньор в дейността на РАЦ периодично ще информира Общините и другите партньори на РАЦ, за научните достижения, научните изследвания и резултати, имащи отношение към развитието на съответните региони.

Подписването на меморандум с БАН ще даде възможност в Община Казанлък да се създаде 16-ти самостоятелен регионален академичен център, част от Национална мрежа от Регионални академични центрове.“.

В хода на дебата вносителят допълни проекта за решение относно допускане на предварително изпълнение на решението и за аргумент посочи предстоящото Тържествено заседание на Общински съвет – Казанлък, насрочено за 05.06.2015 г., на което да се  подпише Меморандума за сътрудничество между Община Казанлък и Българската академия на науките. Председателстващият подкрепи предложението.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 61, ал.1 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява приложения Меморандум за сътрудничество между Община Казанлък

и Българска академия на науките.

2. Дава съгласие и упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише

Меморандум за сътрудничество между Община Казанлък и Българска академия на науките.

3. Допуска предварително изпълнение на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220