РЕШЕНИЕ
№ 1352
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2015 г., Протокол № 65


Относно: ОС-3786/25.05.2015 - Доклад по чл. 64 от ПОДОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проекти 'Спортна площадка в УПИ IV-416, кв. 9 по плана на с. Розово, Община Казанлък' и 'Спортна площадка в УПИ II-350, кв. 46, по плана на гр. Крън, Община Казанлък' за финансиране от Министерство на младежта и спорта (ММС) по реда на Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

С писмо вх. № ОС-3791/25.05.2015 г., вносителят коригира предложения проект за решение в частта на т. 1 и т. 2, които придобиват следния текст:

 '1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение  „Спортна площадка в УПИ IV–416, кв. 9 по плана на с. Розово, Община Казанлък“   на стойност 127 000 лв. за финансиране от Министерство на младежта и спорта (ММС) по реда на Наредба №2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. 2. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение  „Спортна площадка в УПИ II-350, кв. 46, по плана на гр. Крън, Община Казанлък.“ на Община Казанлък на стойност 122 000 лв. за финансиране от Министерство на младежта и спорта (ММС) по реда на Наредба №2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.'

 

Мотиви: Кметът на общината докладва, че: „Община Казанлък е допустим кандидат по Наредба № 2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министерство на младежта и спорта (ММС).

Наредба № 2 определя условията и реда за финансово подпомагане изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост. Финансовото подпомагане се извършва въз основа на одобрени проекти. След реализиране на финансираните проекти, изградените обекти и съоръжения се предоставят за изцяло или частично безвъзмездно ползване за определено време на детски градини, общообразователни, спортни, средни, специални и професионални училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците.

Община Казанлък предлага за финансово подпомагане към Министерство на младежта и спорта  две спортни площадки  - една в с. Розово и една площадка в гр. Крън. Целта на проектите е изграждане и оборудване на спортните площадки.  Проектите предвиждат площадките да се изградят в имоти, общинска собственост:

 

- УПИ IV–416, кв.9, по плана на с. Розово, Община Казанлък и

- УПИ II-350, кв.46, по плана на гр. Крън, Община Казанлък.

В имотите ще се разположат спортни игрища от многофункционален тип. В рамките на имотите ще бъдат обособени зони за спорт на открито, където ще се монтират спортни фитнес съоръжения, и зони за отдих. Игралните полета се предвижда да се изградят със спортна изкуствена тревна настилка. Ще се изградят полета за мини-футбол и волейбол. За отделяне на игралните полета от другите обособени зони ще се изградят огради с мрежа. За обектите ще бъдат доставени и монтирани осветителни тела (LED прожектори) с автономна фотоволтаична система.

Има изготвени инвестиционни проекти, на база на които са изготвени Количествено-стойностни сметки за всеки от обектите. Бюджетът на проектите за изграждане и оборудване на спортните площадки, вкл. СМР, авторски и строителен  надзор и инвеститорски контрол,  възлизат на:

-          127 000 лв. с ДДС - за обекта в с. Розово;

-          122 000 лв. с ДДС - за спортната площадка в гр. Крън.

При одобрение и сключване на договор е необходимо да бъде учредена банкова гаранция за изпълнение в полза на Министерството на младежта и спорта в размер на 3% от стойността на финансовото подпомагане. Гаранцията трябва да е безусловна и неотменима и със срок на валидност 6 /шест/ месеца след изтичане на договора за финансово подпомагане.
По реда на Наредба № 2 финансовото подпомагане е 100% безвъзмездна финансова помощ. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.“.  
Забавянето на одобрението на проектите поставя в риск възможността за финансирането им в настоящата бюджетна година, което би довело до значителни и трудно поправими вреди за Община Казанлък, поради което кметът счита, че е целесъобразно да се допусне предварително изпълнение на акта.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6, т.8, т.10 и т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал. 3, т.2 от Наредба № 2/2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министерство на младежта и спорта и чл. 60, ал. 1 от АПК,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение  „Спортна площадка в УПИ IV–416, кв.9 по плана на с. Розово, Община Казанлък“ на стойност 127 000 лв. за финансиране от Министерство на младежта и спорта (ММС) по реда на Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

2. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение  „Спортна площадка в УПИ II-350, кв.46, по плана на гр. Крън, Община Казанлък.“ на Община Казанлък на стойност 122 000 лв. за финансиране от Министерство на младежта и спорта (ММС) по реда на Наредба №2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

 

3. При одобрение и сключване на договор с Министерството на младежта и спорта, Община Казанлък да учреди банкова гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на финансовото  подпомагане за проектите по т.1 и т.2, със срок на валидност 6 /шест/ месеца след изтичане на договора в полза на Министерството.
4. Възлага на Кмета на Община Казанлък организацията и изпълнението на всички необходими дейности за подготовката и внасянето на проектните предложения.

5. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За”  29. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220