РЕШЕНИЕ
№ 1373
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

 

Относно: ОС_3853/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод  за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №000004 от 2.760 дка, с начин на трайно ползване „Други селищни територии“, собственост на „БОБИ М ТРАНС“ ЕООД.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Представеният проект е разработен и внесен за разглеждане и одобряване от „БОБИ М ТРАНС“ ЕООД - Боян Георгиев Мартинов, (Заявление № 168-4267-1 от 28.5.2015 г.) - собственик на Поземлен имот № 000004 от 2.760 дка, представляващ  „Други селищни територии“, при граници и съседи: Поземлен имот № 022050 - частна нива и Поземлен имот № 022045 - полски път, публична общинска собственост, Поземлен имот № 022057 - инд. застрояване, Поземлен имот № 022058 - нива, общинска частна собственост и Поземлен имот № 000003 – път III клас, всички находящи се в местността „Зад Тунджа “, в землището на село Бузовград, общ. Казанлък.

За Поземлен имот № 000004 е одобрен План за застрояване със Заповед № 2145/02.10.2014 на Кмета на община Казанлък и с начин на трайно ползване „Производствени и складови дейност и обществено и делово обслужване“. На основание чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ с Решение №1335 от 13.05.2015 г., Общински съвет - Казанлък е разрешил изработване на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура. Съгласно предварителен договор № 1120850873 от 15.04.2014 г. на ЕВН „Електроразпределение България“ АД, трасето на кабелната линия започва от ТНН на ТП/БКТП ПОРТАЛ/, гр. Казанлък/ ВЛ 20 kv извод „Реката“ от п/ст 110/20 kv. Изготвен е проект на Парцеларен план на подземен електропровод, преминаващ през Поземлен имот № 022045 - полски път – публична общинска собственост.  Общата дължината на трасето е 139 метра, а общият сервитут - 278 кв. метра.

За определяне на трасе през общински имот е необходимо предварително съгласие на Общинския съвет на основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, което е условие за издаване на решение за утвърждаване на площадка за линеен обект по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ.“

Предложеният с аргументите, изложени до тук проект за решение от Кмета на Общината, се приема от ОбС.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 3  от ППЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Изразява предварително съгласие за определяне на Трасе на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 000004 от 2.760 дка, с начин на трайно ползване „Други селищни територии“, собственост на „БОБИ М ТРАНС“ ЕООД. Трасето преминава по Поземлен имот № 022045 - полски път, публична общинска собственост в местността „Зад Тунджа“, в землището на село Бузовград ЕКАТТЕ: 06848, общ. Казанлък и е с дължина 139 метра и сервитут 278 кв. метра.

2. Предварителното съгласие важи за срок от една година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

 „БОБИ М ТРАНС“ ЕООД - Боян Георгиев Мартинов - в качеството му на Възложител с адрес Казанлък, бул. “Княз Ал. Батенберг“ 38А, ет. 5.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л. ПОПОВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220