РЕШЕНИЕ
№ 1374
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

Относно: ОС_3772/20.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на съгласие за изменение на план за улична регулация, по ул. “Ал. Стамболийски“ от кръстовището с ул. “Войнишка“ до кръстовището с бул.“23 Пехотен Шипченски полк“, като се намали широчината й; 2. Разрешение за изработване на изменение на план за регулация и план за застрояване с обхват на квартали 402, 401, 251,  254, 258 и 260 по плана на гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Подадено е заявление от Стилян Стоилов Гънев (Заявление № 194-С-1737-1 от 27.03.2014 г.) за разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията, във връзка със Заявление № 194-В-2529-1 /27.01.2014 г./ от Стилян Стоилов Гънев и Ваня Русева Георгиева - собственици на Поземлен имот № 6193 и на Поземлен имот № 6194, Стоян Иванов Вулев – собственик на Поземлен имот № 6192 и Иван Пенев Димитров за Поземлен имот № 6195, всички като част от Урегулиран поземлен имот IV – „За жилищно строителство“ в кв. 254 по плана на гр. Казанлък, в който са включени и Поземлен имот № 6192, Поземлен имот № 6193, Поземлен имот № 6194, Поземлен имот № 6195, Поземлен имот № 6190, Поземлен имот № 6191, Поземлен имот № 6196, Поземлен имот № 6197, Поземлен имот № 6198, Поземлен имот № 6199, Поземлен имот № 6201 и Поземлен имот № 6202, съгласно действащия план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г. В плана на квартал 254 се предвиждат отчуждавания на големи части от имотите за вътрешна улична регулация /тупик/ и План за застрояване на жилищна кооперация. Въз основа на това е издадена Заповед на Кмета на Община Казанлък № 360 от 17.02.2014 г., на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 и във връзка с чл. 208 от ЗУТ, за изработване изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ за квартал 254 на гр. Казанлък.

След разглеждане на ОЕСУТ предложеният проект за изменение на ПУП не е приет и не е предложен за одобряване на следните основания: Проектът нарушава предвижданията за улична регулация на ул. “Ал. Стамболийски“ и на ул. “Стара планина“, като същият не отговаря на Транспортната схема, одобрена с одобряването на Общия устройствен план /ОУП/ на гр. Казанлък от 2013 година. Не е допустимо да се промени само част от първостепенна улица – III Б клас - районна артерия, като се стесни само малък участък от нея, с цел премахване на отчуждителните действия на Плана за улична регулация.

За ул. “Ал. Стамболийски“ е предвидено отчуждителни мероприятия върху всички имоти в източна посока, граничещи с улицата, с цел разширяване на същата. Поради това, че срокът за отчуждителните действия, съгласно чл. 208 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура е 10 години, собствениците имат права по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.

За промяна широчината на ул. “Ал. Стамболийски“ е необходима промяна на регулацията на повече от един квартал, разрешението за което е в правомощията на Общински съвет - Казанлък. Промяната ще даде възможност да отпаднат отчуждителните действия в кв. 402, кв. кв. 401, кв. 251, кв. 254, кв. 258 и кв. 260 по плана на Казанлък. Необходимо е да се извърши промяна на уличната регулация по цялата дължина на ул. „Ал. Стамболийски“ и връзката й с останалите улици от първостепенната улична мрежа: бул. “Ген. Драгомиров“, ул. “Стара планина“ и бул. “23-ти пехотен Шипченски полк“, представляващи „Западен ринг“ на Централна зона на гр. Казанлък. Поискано е становище от пътен инженер – комуникатор, инж. Богомил Карабакалов във връзка с изменение на габаритите на улицата, като същият е направил анализ на функционалната класификация, транспортните и техническите характеристики, в които са посочени минималните изисквания и които не са в противоречие с Комуникационно-транспортния план на гр. Казанлък, като в становището за ул. „Ал. Стамболийски е възможно броят на пътните платна да бъде 2 бр. с широчина на едната 3,5 метра за районна артерия с клас III- Б.“

По време на дебата вносителят прие становището на Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост, която предлага в проекта за решение думата „Разрешава“ да бъде заменена с текста „Дава съгласие“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 1 и ал. 2, чл. 135, ал. 1 и ал. 5 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на План за улична регулация, по ул. “Ал. Стамболийски“ от кръстовището с ул. “Войнишка“ до кръстовището с бул. “23-ти пехотен Шипченски полк“.

2. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на План за регулация и застрояване в обхват на кв. 402, кв. 401, кв. 251,  кв. 254, кв. 258 и на кв. 260 по плана на Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

В седемдневен срок от приемане на решението, същото да се изпрати за обявяване в ДВ!

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За”  27. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220