РЕШЕНИЕ
№ 1375
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС-3870/19.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на транспортната техническа инфраструктура - 'Пътна връзка за претоварна станция за ТБО в община Казанлък - Забавителен шлюз на път I-5 и уширение на съществуващ правоъгълен водосток' в землището на с. Черганово ЕКАТТЕ 80532, община Казанлък; одобряване на Задание, съставено от Възложителя; разделяне на Поземлен имот № 000277 с НТП - полски път - публична общинска собственост по КВС на землището на село Черганово ЕКАТТЕ 80532, община Казанлък и изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на участък площ 1039 кв. метра, като част от Имот № 000277, находящ се в землището на село Черганово, с НТП 'Полски пътища', - трайно предназначение 'Земеделска територия', собственост - Публична общинска собственост, за изграждането на обект 'Пътна връзка - Забавителен шлюз', във връзка с реализиран строеж: 'Довеждаща инфраструктура към Претоварна станция за ТБО - Път до ПС за ТБО - отклонение от първокласен път I-5 в км 203 на 885 степен' с Разрешение за строеж № 7/2014 г. от гл. арх. на Община Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „За осъществяване на инвестиционните намерения на Община Казанлък относно изграждане на „Пътна връзка за претоварна станция за ТБО в Община Казанлък – Забавителен шлюз на път I-5 и уширение на съществуващ правоъгълен водосток“, в землището на с. Черганово ЕКАТТЕ 80532 и, съгласно изискванията, дадени в протокол от 29.04.2013г. от Технически съвет на „ОПУ“ - Стара Загора и с писмо с вх. № 112-26-14/13.09.2013г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, следва да се изработи ПУП - Парцеларен план на транспортната техническата инфраструктура, по реда на чл. 124 от ЗУТ и да се проведе процедура по промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвържаване на трасе. Обектът попада върху част от Поземлен имот (ПИ) № 000277, в землището на с. Черганово –  със следните характеристики: площ на поземления имот - 1810 кв. метра; трайно предназначение - Земеделска територия; НТП - Полски пътища; собственост - Община Казанлък.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя, се извършва по общия ред, едновременно с основния обект“.

 

На основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от Общинския поземлен фонд, се извършва след предварително съгласие на Общинския съвет.“

С аргументите изложени до тук, проектът за решение, предложен от Кмета на Общината се приема от общинските съветници.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на ПУП - Парцеларен план на транспортната техническата инфраструктура – „Пътна връзка за Претоварна станция за ТБО в Община Казанлък – Забавителен шлюз на път I-5 и уширение на съществуващ правоъгълен водосток“ в землището на с. Черганово ЕКАТТЕ 80532, община Казанлък.

2. Одобрява Задание, съставено от Възложителя.

3. Дава съгласие за разделяне на Поземлен имот (ПИ) № 000277, с НТП - полски път, публична общинска собственост, по КВС на землището на село Черганово ЕКАТТЕ 80532, община Казанлък.

4. Изразява предварително съгласие за смяна предназначението на участък с площ 1039 кв. м, като част от Имот № 000277, землище с. Черганово – с НТП - „Полски пътища“, трайно предназначение - Земеделска територия, собственост - Публична общинска собственост, за изграждането на обект „Пътна връзка – Забавителен шлюз“, във връзка с реализиран строеж: „Довеждаща инфраструктура  към Претоварна станция за ТБО – път до ПС за ТБО – отклонение от първокласен път I-5 в км 203+885“  с  Разрешение за строеж № 7/01.2014г. от Гл. архитект на Община Казанлък.

5. Предварителното съгласие важи за срок от една година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  26. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220