РЕШЕНИЕ
№ 1376
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

Относно: ОС_3798/27.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработка на Подробен устройствен план - Парцеларен план за електрозахранване на Поземлен имот № 000667, находящ се в землището на град Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък; Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя и изразяване на Предварително съгласие за определяне на Трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 000667 от 2.432 дка, с начин на трайно ползване 'Строителни материали', собственост на 'Дани и Симо' ЕООД.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. № 168-3758-1/27.03.2015г. от - Димитър Ангелов Вълчев - Управител на „Дани и Симо“ ЕООД,  с искане за издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземен електропровод за захранване  на Поземлен имот № 000667, находящ се в землището на гр. Казанлък, с ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък. Имотът се намират в местността „Ормана“.

Имот № 000667 е IV категория при неполивни условия, с начин на трайно ползване – „Строителни материали“,  с площ 2,432 дка и граничи със следните поземлени имоти: 000674 – ведомствен път, № 000668 - строителни материали, № 000321 – други селскостопански територии и  № 000585 – местен път.

Имотът попада в територия с предназначение „Пп - предимно производствена зона“ според ОУП на гр. Казанлък и землището му.

За поземлени имоти № 000667 и № 000668 е дадено Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване с Решение № 1017 от 30.06.2014 г. на Общински съвет - Казанлък, без промяна на предназначението на земята, като предназначението на имотите бъде „За строителни материали и производствени и складови дейности“, съобразено с предвижданията на ОУП.

Съгласно информация за изработване на ПУП от ЕВН България Електроразпределение ЕАД  от 26.08.2014 г., електрозахранването на поземления имот е възможно да се осъществи с разкъсване на кабел 20 kV в участъка между /РОММ21/ и желязо-решетъчен стълб № 4 на отклонението от въздушна линия 20 kV извод „Ръжена“ за ТП ВП, до КРУ до 20 kV „Вход“ на нов БКТП, предвиден за изграждане в ПИ № 000668.

На основание чл. 125, ал. 7  от ЗУТ, Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти, извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на  Общинския съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет одобрява Заданието, съставено от Възложителя по чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ.

За определяна на трасе и учредяване на право на прокарване през общински имот е необходимо предварително съгласие на Общинския съвет на основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, което е условие за издаване на решение за утвърждаване на площадка за линеен обект по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ.“

В хода на дебата вносителят на доклада прие становището на юриста на Общинския съвет, проектът за решение да бъде допълнен с нова т. 4, в която да бъде указано, че предварително съгласие важи за срок от две години.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ,

   

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за електрозахранване на Поземлен имот № 000667, находящ се в землището на гр. Казанлък, с ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразява предварително съгласие за определяне на Трасе на подземен елeктропровод  за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 000667 от 2.432 дка, с начин на трайно ползване „Строителни материали“, собственост на „ДАНИ и СИМО“ ЕООД. Трасето преминава през следните поземлени имоти от Общинския поземлен фонд: ПИ: № 000011- полски път, публична общинска собственост, № 000174 – други селско-стопански територии, стопанисван от Общината, № 000276 - път IV клас, публична общинска собственост, в местност „Ормана“, землище град Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 с обща проектна дължина на трасето 604,03 метра и общ сервитут 2426.14 кв. метра.

4. Предварителното съгласие важи за срок от две години, считано от влизане в сила на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;

Димитър Ангелов Вълчев, в качеството му на Заявител, от гр. Казанлък, ул. „К. Бозвелиев“ № 4.  

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За”  25. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220