РЕШЕНИЕ
№ 1377
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

Относно: ОС_3806/29.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба на земя, частна общинска собственост на собственик на законно построени върху нея сгради - земя с площ 3254 кв. м, представляваща Поземлен имот № 000190 по картата на възстановена собственост на с. Копринка, общ. Казанлък; пазарна цена 7 230 лв., без ДДС.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Общинска администрация e постъпило искане от Христомир Генчев Генчев с вх. № 94-Х-41-5/2014 г., за закупуване на земя, частна общинска собственост, в качеството му на собственик на построени върху нея сгради - водостопански обект, съгласно н.а. №101/2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 5220/03.07.2014 г., Акт №175, т. 17, д. 39578.  Земята представлява Поземлен имот № 000190 по Картата на възстановена собственост на село Копринка, ЕКАТТЕ 38563, с площ 3254 кв. метра и за нея е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2820/30.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията дв.вх..№ 1901/11.03.2015 г., н.а. 79, т. 6, н.д. 1136.

На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, продажбата се извършва без търг или конкурс от Кмета на Общината. Подготвена е преписка като данъчната оценка на земята е 6 247,70 лева по Удостоверение № 7404019107/26.01.2015 г. на Дирекция „Местни данъци и такси”, а пазарната оценка е 7 230 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка, е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“  

Общинският съвет приема предложения от Кмета на Общината, проект за решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък,  

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена от 7 230 (седем хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС,  за продажба имот, частна общинска собственост: земя с площ 3254 (три хиляди двеста петдесет и четири) кв. метра, представляваща Поземлен имот № 000190 (нула нула нула едно девет нула) по Картата на възстановена собственост на село Копринка, ЕКАТТЕ 38563, община Казанлък, област Стара Загора, при граници: Имот № 013005,  Имот № 013004, Имот № 013003, Имот № 000063 (полски път), Имот № 013014;  Имот № 013012;  Имот № 013020, Имот № 013006.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за продажбата на общинския имот по т. 1 с Христомир Генчев Генчев ЕГН хххххххххх, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на Договора, са за сметка на Заявителя - Христомир Генчев Генчев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Христомир Генчев Генчев от гр. Казанлък, ул. „Цар Иван Шишман“ № 23, вх. „Ж“, ап. 133.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220