РЕШЕНИЕ
№ 1378
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

 

Относно: ОС_3832/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ УПИ IV-422, кв. 31 с. Черганово, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 94-М-162-4 от 06.04.2015 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж, видно от Договор от 25.10.1967 г. Заявлението е подадено от Минчо Иванов Иванов, собственик на сграда (съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 124, т. I, Рег. № 1106, Дело № 124/2015 г.), построена в Урегулиран поземлен имот IV-422, кв. 31 по действащия план на с. Черганово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №142/1984 г. с площ 800 кв. метра, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ V-421 и УПИ VI-420; югоизток – УПИ IХ-417 и УПИ Х-416; югозапад – УПИ III-423.

По Подробен устройствен план, утвърден 1928 г., имотът е идентичен с УПИ III общ., кв. 31, с. Черганово, общ. Казанлък.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 3053 от 22.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък  с дв. вх. №3939/27.05.2015 г., Акт № 28, т. 13, н. д. 2562.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 3784,00 лв., съгласно Удостоверение № 7404021204 от 04.05.2015 година на Дирекция „Местни данъци и такси”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  6 400,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка, е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

С аргументите, изложени до тук, Кметът на Общината предлага проект за решение, който се приема от общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 6 400,00 (шест хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 800 (осемстотин) кв. метра, представляваща Урегулиран поземлен имот IV-422 (четвърти тире четиристотин двадесет и две), кв. 31 (тридесет и първи), по действащия Подробен устройствен план на с. Черганово, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №142/1984 г., при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ V-421 и УПИ VI-420;  югоизток – УПИ IХ-417 и УПИ Х-416; югозапад – УПИ III-423.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за продажба на имота по т. 1 с Минчо Иванов Иванов, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на Договора, са за сметка на Заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Минчо Иванов Иванов, адрес за кореспонденция: с. Черганово, общ. Казанлък, ул. „Иван Вазов“ № 15.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220