РЕШЕНИЕ
№ 1379
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС_3831/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ УПИ XII-377, кв. 50 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Общинска администрация e постъпила Молба с вх. № 94-М-5938-1 от 23.03.2015 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж, видно от Договор от 18.04.1980 година. Молбата е подадена от Митко Иванов Захариев, собственик на сграда (съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 47, т. II, Рег. № 1631, Дело № 242/2001 г.), построена в Урегулиран поземлен имот XII-377, кв. 50 по действащия план на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/1995 година, с площ 1009 кв. метра, при граници: северозапад – УПИ VI–376; североизток – УПИ IX-373, УПИ X-372 и УПИ ХI–371; югоизток - улица и югозапад – УПИ ХIII–378. По предходен план, утвърден 1938 г., имотът е идентичен с УПИ ХII общ., кв. 50, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 3082 от 28.05.2015 година, вписан в Служба по вписванията - Казанлък  с дв. вх. №4047/01.06.2015 г., Акт № 109, т. 13, н. д. 2646.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 2663,80 лв., съгласно Удостоверение № 7404021495 от 20.05.2015 година на Дирекция „Местни данъци и такси”. Изготвената пазарна оценка с вх. № 94-М-5938-1-2/ 02.06.2015 година от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС,  е  12 100 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Предложеният от Кмета на Общината проект за решение се приема от ОбС.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 12 100,00 (дванадесет хиляди и сто) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 1009 (хиляда и девет) кв. метра, представляваща Урегулиран поземлен имот XII-377 (дванадесети тире триста седемдесет и седем), кв. 50 (петдесети) по действащия Подробен устройствен план на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/1995 г., при граници: северозапад – УПИ VI–376; североизток – УПИ IX-373, УПИ X-372 и УПИ ХI–371; югоизток - улица и югозапад – УПИ ХIII–378.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за продажба на имота по т. 1 с Митко Иванов Захариев, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на Договора са за сметка на Заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Митко Иванов Захариев, адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, ул. „Цар Иван Шишман“ № 10, ап. 13;

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220