РЕШЕНИЕ
№ 1380
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

Относно: ОС_3807/29.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 315 кв. м, представляваща УПИ XVI-3771, кв. 64 по ПУП на гр. Казанлък; пазарна цена - 18 800 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 94-З-92-1/2013 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост, от собственик на построена върху нея сграда. Заявлението е от Златина Иванова Карастоянова и Румен Стоянов Карастоянов, собственици в режим на СИО на апартамент в гр. Казанлък, ул. „Княз Св. Мирски“ № 17, разположен на първи етаж от двуетажна жилищна сграда, построена в УПИ ХVІ-3771 и ХVІІ-3770 в кв. 64, град Казанлък, съгласно н.а. 33, т. ІІІ, д. 433/2008 г., акт 83, т. ІІІ, д. 2341/01.07.2008 г. и Удостоверение № 154898 за сключен граждански брак на 06.09.1998 година. Етажите от сградата представляват самостоятелни обекти, входовете на които са разположени в отделните урегулирани поземлени имоти. Апартаментът на първия етаж е с вход от УПИ ХVІ-3771 и заявлението е за закупуване на този имот. Земята е с площ 315 кв. метра, за нея е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2539/01.08.2014 г, вписан в Служба по вписванията вх. Рег. № 6177 от 04.08.2014 година, акт 200, т. 20, н.д. 4142 и върху нея е построен и гараж, собственост на Румен Стоянов Карастоянов, съгласно н.а. №119/1989 година.

На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, продажбата се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка като данъчната оценка на земята е 7087,50 лева по Удостоверение № 7404021355/31.05.2015 година на Дирекция „Местни данъци и такси”, а пазарната оценка е 18 800 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка, е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

С мотивите изложени до тук Кметът на Общината предлага проект за решение, който се приема от общинските съветници.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Определя пазарна цена от 18 800 (осемнадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за продажба имот, частна общинска собственост: земя с площ 315 (триста и петнадесет) кв. метра, представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-3771 (шестнадесет за три седем седем едно) в квартал 64 (шестдесет и четири) по Подробен устройствен план на град Казанлък ЕКАТТЕ 35167, одобрен с Решения № 684/30.07.2013 г. и №777/30.10.2013 година, при граници: север - УПИ ХVІІ-3770, изток - УПИ VІІ-3755 и VІІІ-3773, юг - УПИ ХV-3772, запад - ул. „Княз Св. Мирски“, с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. „Княз Св. Мирски“ № 17. Имотът попада в териториалния обхват на групов паметник на културата „Ансамбъл „Княз Св. Мирски“ в гр. Казанлък, обявен в ДВ, бр. 34/30.04.1974 година;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за продажбата на общинския имот по т. 1 със Златина Иванова Карастоянова, ЕГН хххххххххх и Румен Стоянов Карастоянов, ЕГН хххххххххх, при следните тежести върху имота: построените върху него двуетажна жилищна сграда, собственост на: Златина Иванова Карастоянова, съгласно н.а. № 33, т. ІІІ, д. №433/2008 година, Стефан Стефанов Тотев и Иванка Антонова Тотева, съгласно Договор от 05.10.1960 г. и съд. под. протокол от 21.06.1961 г, и  гараж, собственост на Румен Стоянов Карастоянов, съгласно н.а. № 119, т. ІІ, д. 554/1989 г.

 

3. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на Договора са за сметка на Заявителя - Златина Иванова Карастоянова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Стоянка Стоянова Иванова, в качеството й на Пълномощник, надлежно упълномощен с Пълномощно Рег. № 3250/11.08.2014 г., адрес за кореспонденция - гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 111, вх. „Ж“, ет. 5, ап. 144.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220