РЕШЕНИЕ
№ 1381
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС_3851/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3146 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък и Гаражна клетка № 6, представляваща част от пететажна сграда на бул.'23-ти ПШП' № 104, секция 5 'Г', гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „Под номер 19 в Приложение № 3, табл. „От продажба на земя в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 1304/13.05.2015 г. на ОбС-Казанлък, e включен  Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3146 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три едно четири шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009г, на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-24-199/13.05.2013г. на Началник на СГКК-Стара Загора с площ 503 (петстотин и три) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи: ПИ с идентиф. 27499.501.3119; ПИ с идентиф. 27499.501.716; ПИ с идентиф. 27499.501.717; ПИ с идентиф. 27499.501.3095; ПИ с идентиф. 27499.501.3145. По ПУП, одобрен със Заповед № 88/2013г. за имота е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI (шестнадесети) „За ОДО“ в кв. 83 (осемдесет и трети) на с. Енина, общ. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 2978/24.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията под № 3413/08.05.2015 г., Акт 90, т. 11, н.д. 2206. Има също така съставени по-рано актове за общинска собственост № 1279/2012г. и № 1869/2013г.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки и те са в размер, съответно 3 596,50 лв. (три хиляди петстотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки) и 20 100 лв. (двадесет хиляди и сто лева). Прогнозната цена за имота, съгласно  ГПУРИОС на община Казанлък за 2015  г. е 18 000 лв.

 

Под номер 19 Приложение № 2, табл. „От продажба на ДМА в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение № 1136/28.11.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 1304/13.05.2015 г. на ОбС-Казанлък, e включена Гаражна клетка № 6 със ЗП 15,50 (петнадесет цяло и петдесет) кв. метра и РЗП 17,08 (седемнадесет цяло нула осем) кв. метра, представляваща част от партерния етаж на масивна пететажна сграда, построена през 2004 г. в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І (първи) „за ЖС“, кв. 53 (петдесет и трети), бул. „23 ПШП“ № 104, секция 5 „Г“ по плана на гр. Казанлък с идеална част от общите части на сградата: 0,76 %, представляващи 1,58 (един цяло и петдесет и осем) кв. метра, при граници на гаражната клетка: изток – гараж № 8; запад – междублоково пространство; север – гараж № 7; юг – гараж № 4 и гараж № 5, съгласно действащ Подробен устройствен план (ПУП), одобрен със Заповед №738/06.12.2001г. и Кадастрален план, одобрен със Заповед № 633/2000г.

За гаражната клетка е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 1043/28.05.2005 г., вписан в Служба по вписванията под № 4161/17.06.2005 г., Акт 71, т. V, н.д. 2289, п. 15920. За гаражната клетка са изготвени данъчна и пазарна оценки и те са в размер, съответно 4 968,30 лв. (четири хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и тридесет стотинки) и 6050 лв. (шест хиляди и петдесет лева). Прогнозната цена за гаражната клетка, съгласно  ГПУРИОС на община Казанлък за 2015 г. е 4 000 лв.

С оглед изпълнение на  ГПУРИОС, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за покупко-продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Кметът на Общината предлага проект за решение, който Общинският съвет приема.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3146 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три едно четири шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009г, на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-24-199/13.05.2013г. на Началник на СГКК-Стара Загора с площ 503 (петстотин и три) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи: ПИ с идентиф. 27499.501.3119; ПИ с идентиф. 27499.501.716; ПИ с идентиф. 27499.501.717; ПИ с идентиф. 27499.501.3095; ПИ с идентиф. 27499.501.3145. По ПУП, одобрен със Заповед № 88/2013г. за имота е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI (шестнадесети) „За ОДО“ в кв. 83 (осемдесет и трети) на с. Енина, общ. Казанлък.

Начална тръжна цена:  20 100 (двадесет хиляди и сто) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

 

2. Гаражна клетка № 6 със ЗП 15,50 (петнадесет цяло и петдесет) кв. метра и РЗП 17,08 (седемнадесет цяло нула осем) кв. метра, представляваща част от партерния етаж на масивна пететажна сграда, построена през 2004 г. в урегулиран поземлен имот (УПИ) І (първи) „за ЖС“, кв. 53 (петдесет и трети), бул. „23 ПШП“ № 104, секция 5 „Г“ по плана на гр. Казанлък с идеална част от общите части на сградата: 0,76 %, представляващи 1,58 (един цяло и петдесет и осем) кв. метра, при граници на гаражната клетка: изток – гараж № 8; запад – междублоково пространство; север – гараж № 7; юг – гараж № 4 и гараж № 5, съгласно действащ Подробен устройствен план (ПУП), одобрен със Заповед №738/06.12.2001г. и Кадастрален план, одобрен със Заповед № 633/2000г.

Начална тръжна цена:  6 050 (шест хиляди и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 21 общински съветници, от които „За”  20. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220