РЕШЕНИЕ
№ 1382
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

 

Относно: ОС-3838/09.06.2015 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 809 кв. м, представляваща УПИ V-652, кв. 65 по действащ ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на община Казанлък докладва, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-С-762-1 от 19.03.2015 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж. Заявлението е подадено от Станчо Минчев Андреев, собственик на сграда (съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот №60, т. I, рег. №557, дело №61/ 2004 г.), построена в урегулиран поземлен имот V-652, кв. 65 по действащия план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №65/1971 г. с площ 809 кв. м, при граници: север – улица; изток – УПИ VI-653; юг – регулационна граница; запад – УПИ IV-651.

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №3007 от 30.04.2015 г.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 3 478,70 лв., съгласно Удостоверение №7404020457 от 30.03.2015 г. на Дирекция „Местни данъци и такси”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  6 500,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот, поради което кметът на общината предлага проект за решение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 6 500,00 (шест хиляди и петстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 809 (осемстотин и девет) кв. метра, представляваща Урегулиран поземлен имот V-652 (пети тире шест пет две), кв. 65 (шестдесет и пети) по действащия Подробен устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен със Заповед № 65/1971 г., при граници: север – улица; изток – УПИ VI-653; юг – регулационна граница; запад – УПИ IV-651.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи Договор за продажба на имота по т. 1 със Станчо Минчев Андреев, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на Договора, са за сметка на Заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Станчо Минчев Андреев, адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, ул. „Царевец“ №13;

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220