РЕШЕНИЕ
№ 1383
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67


Относно: ОС_3757/15.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” –  Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр. 43 от 29 Април 2008 г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ Директорът на ОД ”Земеделие” – Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл. 45в, ал. 5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на Комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

В Общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в Регистъра на собствениците към Картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие", гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това, дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ и е получена информация, както следва:

1. Костадин Величков Руйчев, починал на 27.09.1998 г., видно от Удостоверение за наследници № 661/24.03.2015 г. няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 2860 (две хиляди осемстотин и шестдесет) кв.м, находящ се в местността „Старите лозя“(Татарска могила), в землището на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Костадин Величков Руйчев са подали Заявление № 194-Д-4667-1/26.03.2015 г., като собственици на имот от 2860 (две хиляди осемстотин и шестдесет) кв. м, съгласно Нот. акт № 159, т. VII, д.№ 2435/1994 г., представляващ Поземлен имот № 350 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от северoизток - ПИ № 355, от изток -  ПИ № 353, ПИ № 352, ПИ № 351 и полски път, от северозапад - ПИ № 345, от запад - ПИ № 346, ПИ № 348, ПИ № 349 и полски път, от юг – полски път. Поземлен имот № 350 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 230.350 с площ от 2561 (две хиляди петстотин шестдесет и един) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

2. Пенчо Стойков Карастоянов, Ана Дончева Карастоянова и Станимир Стефанов Карастоянов нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе от 1210 (хиляда двеста и десет) кв. м, находящ се в местността „Татарска могила“, в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. Пенчо Стойков Карастоянов и Станимир Стефанов Карастоянов са подали, съответно Заявление № 194-П-1574-1/02.04.2015 г. и Заявление № 194-С-2696-1/07.04.2015 г., като съсобственици на имот от 1210 (хиляда двеста и десет) кв. м, съгласно Нот. акт № 18, т. VII, д.№ 2800/1994 г., представляващ Поземлен имот № 365 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от северoизток - ПИ №369, от изток - ПИ № 366, от северозапад - ПИ № 359, от запад - ПИ № 360, ПИ № 361 и ПИ № 364, от юг – полски път. Поземлен имот № 365 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 230.365, с площ от 1109 (хиляда сто и девет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167.

3. Пена Паунова Гяурова, починала на 15.05.2009 г., видно от Удостоверение за наследници № 35/07.04.2015 г. няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – нива от 464 (четиристотин шесдесет и четири) кв. м, находящ се в местността „Къра“, в землището на с. Средногорово, EKАTTE: 68446. Наследниците на Пена Паунова Гяурова са подали Заявление № 194-П-3087-1/17.04.2015 г., като собственици на имот от 464 (четиристотин шесдесет и четири) кв.м, съгласно Решение № 146/23.07.2008 г. по Гражданско дело №439/2008 г. на РАЙОНЕН СЪД - гр. Казанлък, представляващ Поземлен имот № 001 по Кадастралния план на ползвателите, при граници: от северoизток - ПИ № 002, от изток - ПИ № 008, от запад - полски път, от юг - полски път. Поземлен имот № 001 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземелен имот № 027.001 с площ от 464 (четиристотин шесдесет и четири)  кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Средногорово, EKАTTE: 68446.

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно § 27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.

В хода на дебата общинския съветник Красимира Горунска изложи следните мотиви по промяна на проекта за решение: „Ще се опитам съвсем на кратко да насоча вниманието Ви, дали трябва да приемаме предложения проект за решение или да не го приемаме. Става дума за земеделски земи, за които трябва да има издаден поне един от трите акта или да е налице едно от трите основания. А именно: издадено решение на Общинска служба „Земеделие“, съгласно изискванията на чл. 18 от ППЗСПЗЗ, ако такова решение няма, следва да бъде решение на Районния съд по местонахождение на имота и третото да бъде решение, с което собственика се обезщетява, тъй като неговия имот не може да бъде възстановен, поради реализирани мероприятия било държавни или общински върху земята, за която той претендира да е негова собственост. Само при наличие на някое от тези три условия или обстоятелства може Общинския съвет да приеме решение за предоставяне на земеделски земи. В случая в проекта и в самия доклад, който ни е внесен от Общинска администрация е видно, че по точка едно  Костадин Величков Руйчев въобще не е заявявал имота пред Общинска служба „Земеделие“, не са му признавани и не са му отказвани възстановяване правата на собственост върху земеделски земи. Същото важи по точка две за  Пенчо Стойков Карастоянов и другите посочени лица в тази точка. Единствено в точка три лицето Пена Паунова Гяурова е посочено едно решение по Гражданско дело от 2008 г. на Районен съд – Казанлък. След като въобще няма произнасяне от Общинска служба „Земеделие“ и по-рано от Поземлена комисия, след като няма представено решение на съда, с което се предоставят възстановяване правата на собственост по един имот, ние нямаме право, нямаме задължение да предоставяме земи от Общинския поземлен фонд.

Не ми се иска да се впускам в още по разтегливи обяснения, защото Общинския съвет следваше до този момент да приеме План за обезщетяване на собствениците, на които не могат да се възстановят имотите при наличие на обстоятелствата по §27, ал. 2 или поименно да се изброят такива имоти, но общата съдебна практика казва предоставят се имоти, които Общината е придобила по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, а чл. 19 гласеше, че след 2009 г. всички онези собственици, които не са си заявили за възстановяване земите или пък им е било отказано преминават в собственност на общините и общините от този момент, мисля че срока беше месец Август 2009 г. започнаха да актуват тези имоти, като общинска собственост. Връщам се на конкретния случай, след като за предложените лица по точка едно и точка две от предложението не са налице обстоятелствата за прилагане разпоредбата на §27, ал. 2, във връзка с чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, аз предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. Не дава съгласие и отказва предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за Поземлен имот № 230.350 на наследниците на Костадин Величков Руйчев. Не дава съгласие и отказва предоставяне на земи от Общински поземлен фонд за Поземлен имот № 230.365 в собственост на Пенчо Стойков Карастоянов, Ана Дончева Карастоянова и Станимир Стефанов Карастоянов.
Проектът за решение по точка три да остане, тъй като тук земята е с възстановена собственост по силата на съдебно решение и този заявител отговаря на изискванията на закона.“
Общинските съветници подкрепиха предложението на общинския съветник.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Не дава съгласие и отказва предоставяне на земи от Общинския фонд за Поземлен имот № 230.350 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък идентичен с Поземлен имот № 350 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 2561 (две хиляди петстотин шестдесет и един) кв. м, в собственост на наследниците на Костадин Величков Руйчев по силата на Нот. акт № 159, т. VII, д.№ 2435/1994 г.

 

2. Не дава съгласие и отказва предоставяне на земи от Общинския фонд за Поземлен имот № 230.365 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Казанлък идентичен с Поземлен имот № 365 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 1109 (хиляда сто и девет) кв. м, в собственост на Пенчо Стойков Карастоянов, Ана Дончева Карастоянова и Станимир Стефанов Карастоянов по силата на Нот. акт № 18, т. VII, д.№ 2800/1994 г.

 

3. Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за Поземлен имот № 027.001 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Средногорово идентичен с Поземлен имот № 001 по Кадастралния план на ползвателите, целият от 464 (четиристотин шестдесет и четири) кв. м, в собственост на наследниците на Пена Паунова Гяурова по силата на Решение № 146/23.07.2008 г. по Гражданско дело № 439/2008 г. на РАЙОНЕН СЪД - гр. Казанлък.

 

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;

Недялка Асенова Иглева - Глушкова, гр. Казанлък, ул. ’’Кирил и Методий’’№ 5, ет. 2, офис 15

Пенчо Стойков Карастоянов, гр. Казанлък, ул. ’’Антон Митов’’№ 6

Станимир Стефанов Карастоянов и Ана Дончева Карастоянова, гр. Казанлък, кв. ’’Васил Левски’’ бл. 20, вх. В, ет. 4, ап. 27

Светозар Георгиев Гяуров, гр. Стара Загора, ул. ’’Димитър Наумов’’№ 90, ет. 2, ап. 2

 

Ивелина Георгиева Георгиева, гр. Стара Загора, бул. ’’Цар Симеон Велики’’№ 93,

вх. А, ет. 4, ап. 17

Пламена Георгиева Павлова, гр. Казанлък, ул. ’’Стара планина’’№ 93

Паун Тенев Гяуров, гр. Казанлък, ул. ’’Стара планина’’№ 93, ет. 2

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За”  20. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220