РЕШЕНИЕ
№ 1384
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

Относно: ОС_3871/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред ОбС: „В Закона на собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ № 596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ № 922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет № 21 и 23 от 1963 г., № 12 от 1971 г., № 76 от 1977 г., № 1 от 1981 г., № 11 от 1982 г., № 30 от 1985 г., № 26, 58 и 67 от 1987 г. и № 34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици /притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по § 4/, така и имотите предоставени за ползване. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землището на град Шипка и селата Енина, Копринка и Горно Черковище. Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С договор № Д 06-83/ 20.05.2015 г. кметът е възложил изработването на 5 бр. оценки на поземлени имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно §4а, ал.1- до 600 кв.м и  § 4б, ал. 1 - до 1000 кв.м за разликата над 600 кв. м. и над 1000 кв. м. до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв.м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ /Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г./  „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в §4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост.”

Общинският съвет приема предложения от Кмета на Общината проект за решение, обоснован с аргументите изложени до тук.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5а и чл. 1, т. 2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

  

Р Е Ш И:

 

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва:     

 

1. Земеделска земя с площ от 567 кв.м, представляваща част от Поземлен имот № 732 в местността “Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с начин на трайно ползване: лозе и категория на земята при неполивни условия: девета – 2268.00 лв.

 

2. Земеделска земя с площ от 531 кв.м, представляваща Поземлен имот № 746 в местността “Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с начин на трайно ползване: лозе и категория на земята при неполивни условия: девета – 180.00 лв.

 

3. Поземлен имот № 503.221 с площ от 527 кв.м, в местността ”Старите лозя”/Ловджийски камък/ по Кадастралния план на гр. Казанлък, Община Казанлък с трайно предназначение: урбанизирана територия – 4480.00 лв.

 

4. Поземлен имот № 505.693 с площ от 1178 кв.м, по Кадстралния план на гр. Казанлък, Община Казанлък с трайно предназначение: урбанизирана територия – 10602.00 лв.

 

5. Поземлен имот № 503.220 с площ от 561 кв.м, в местността ”Старите лозя”/Ловджийски камък/ по Кадастралния план на гр. Казанлък, Община Казанлък с трайно предназначение: урбанизирана територия – 4769.00 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък;  

Стефан Атанасов Митралев, гр. Казанлък, ж.к. „Изток”, бл. 15, вх. З, ет. 6, ап. 186;

Недка Ганчева Чернева, гр. Казанлък, ул. „Старозагорска”№ 13, вх. Б, ет. 1, ап. 14;

Донка Чернева Димитрова, гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг”№ 117, вх. А, ет. 2, ап. 6;

Валентин Чернев Чернев, гр. Казанлък, ул. „Старозагорска”№ 13, вх. Б, ет. 1, ап. 14;

Красимира Чернева Чернева-Шоколарева, гр. Казанлък, ж.к. „Изток”, бл. 15, вх. К, ет. 5, ап. 228;

Пенка Иванова Димова, гр. Казанлък, ж.к. „Изток”, бл. 26, вх. В, ет. 5, ап. 63;

Недялко Димов Недялков, гр. Казанлък, ул. „Опълченска”№ 53, вх. А, ет. 5, ап. 9;

Милена Димова Недялкова, гр. Казанлък, ул. „Ген. Гурко”№ 31, ет. 1, ап. 2;

Василка Иванова Димитрова, гр. Казанлък, ул. „Стара планина”, № 85, ет. 1;

Стефанка Иванова Варадева, гр. Казанлък, ул. „Стара планина”, № 85;

Яна Рачева Илиева, гр. Казанлък, ул. „Иларион Макариополски”, № 42, ет. 7, ап. 26.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  26. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220